Hopp til hovedinnhold

I dette undervisningsopplegget får elevene brev fra en naturforvalter i kommunen med spørsmål om de kan hjelpe til med å samle inn informasjon om forskjellige fremmede arter. Opplegget består av seks økter i matematikk og naturfag, og er godt forankret i begge læreplanene. Øktene består av utforskende aktiviteter som inkluderer kartlegging i skolens nærmiljø og registrering av data på nett.

Overordnet læringsmål

Elevene skal kunne utøve handlingskompetanse for å forvalte naturmangfoldet ved å gjennomføre undersøkelser i et naturområde der de registrerer, bearbeider og publiserer data med digitale hjelpemidler.

 

Faglig hovedinnhold – nøkkelsetninger

Gjennom opplegget noterer elevene nøkkelsetninger på nøkkelsetningsarket sitt. De ender opp med denne teksten:

På jorda har vi mange millioner forskjellige arter, det vil si ulike typer planter og dyr. All denne variasjonen av liv kaller vi naturmangfold. Vi mennesker har alltid vært avhengige av naturen for å overleve. Fra naturen får vi mat, rent vann og frisk luft.

Planter og dyr og området de lever i, kaller vi et økosystem. Artene i et økosystem påvirker hverandre.

I dag forandrer vi naturen mye raskere enn vi noen gang har gjort. Vi utnytter naturen slik at arter dør ut i et mye raskere tempo enn tidligere. Vi sprer også stadig flere planter og dyr til nye områder. Disse kaller vi fremmede arter, og noen av dem kan være et problem for planter og dyr som finnes der fra før.

Når vi forandrer naturen så raskt, kan både vi og de som kommer etter oss få problemer. Det kan hende vi

 • ødelegger nærmiljøet som gir oss frisk luft, rent vann og naturopplevelser
 • går glipp av muligheter til å finne nye medisiner
 • må bruke mye penger på å tilpasse oss forandringer og ødeleggelser
 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 7. trinn
   • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk (KM778)
   • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet (KM830)
   • utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen (KM781)
 • Læreplan i matematikk 1.–10. trinn (MAT01-05)

  Kjerneelement

  • Utforsking og problemløysing (KE12)
  • Modellering og anvendingar (KE13)

  Kompetansemål

  • 7. trinn
   • utforske og bruke formålstenlege sentralmål i sine eigne og andre sine statistiske undersøkingar (KM211)
   • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling (KM210)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)
 • Å kunne regne (GF4)

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap (TT2)
 • Bærekraftig utvikling (TT3)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • art
  bestemt type plante eller dyr, for eksempel ulv, rev, løvetann og blæretang
 • bærekraftig utvikling
  å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for de som kommer senere
 • fremmed art
  art som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der den ikke naturlig hører hjemme
 • miljø
  omgivelsene organismer lever i og blir påvirket av
 • naturmangfold
  variasjonen av liv
 • økosystem
  område med alle artene som lever der og hvordan de blir påvirket av hverandre og av miljøet

Forskerspirebegrep

 • estimere
  finne antallet så nøyaktig som mulig uten å telle en og en
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • undersøke
  prøve å finne ut mer om noe