Hopp til hovedinnhold

I dette undervisningsopplegget skal elevene forske på noe som er funnet inni en meteoritt. Kan det være spor av liv i verdensrommet? Elevene skal bruke bevis for å begrunne sin egen konklusjon. Underveis lærer de om hvordan cella er et system som består av flere deler som påvirker hverandre og hvordan vi kan bruke modeller for å forenkle for å forstå mer. 

Overordnete læringsmål

Elevene skal kunne:

 • beskrive at alle levende organismer er bygd opp av celler som består av ulike deler med hver sin funksjon; cellemembran, cellevæske og arvestoff
 • gi eksempler på ulike typer celler, og beskrive forskjeller og likheter mellom dyre- og planteceller
 • vurdere og bruke bevis fra egne og andres undersøkelser
 • lage en modell av cella som system
 • vurdere cellemodeller ut fra hva modellene får fram og hva de ikke får fram

 

Faglig hovedinnhold – nøkkelsetninger

Gjennom opplegget noterer elevene nøkkelsetninger på nøkkelsetningsarket sitt. De ender opp med denne teksten:

Alle levende organismer på jorda er bygd opp av en eller flere celler. Celler er så små at vi bruker mikroskop for å se dem. Alle celler har cellemembran, cellevæske og arvestoff. Cellemembranen frakter stoffer ut og inn av cella. Arvestoffet styrer det som skjer i cella.

Ulike modeller av cella kan på en enklere måte vise oss noe om hvordan den fungerer.

Vi har to hovedtyper celler: celler med cellekjerne og celler uten cellekjerne. Planteceller, dyreceller og soppceller er celler med cellekjerne. Bakterier er celler uten cellekjerne.

Ei celle er et system der alle de ulike delene av cella virker sammen. Celler består av deler som har ulike funksjoner, og vi kan kjenne igjen celletypene ut fra hvilke deler de består av.

Alle celler har celleånding for å hente energi fra næringsstoffene.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 10. trinn
   • bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger (KM833)
   • sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon (KM843)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)
 • Å kunne regne (GF4)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • arvestoff
  det som bestemmer utformingen og funksjonen til cella og til organismen
 • biologi
  læren om det levende
  bio = liv
 • cellekjerne
  spesialisert rom med arvestoff inni ei celle
  Sopp-, plante- og dyreceller har cellekjerne.
 • cellemembran
  tynn hinne omkring ei celle
  Er bygd som en flytende mosaikk av fettstoffer og proteiner.
 • celler
  bitte små deler som alle organismer er bygd opp av
  For eksempel hudceller, muskelceller, blodceller og hjerteceller.
 • cellevegg
  tykkere lag som ligger utenpå cellemembranen og stiver av og beskytter cella
  Bakterie-, plante- og soppceller har cellevegg.
 • cellevæske
  flytende stoff inni cellene
  Består av vann med proteiner og salter.
 • celleånding
  kjemisk reaksjon i levende organismer der druesukker (glukose) og oksygen omdannes til karbondioksid og vann, samtidig frigjøres energi
 • encella organisme
  organisme som består av bare éi celle
 • flercella organisme
  organisme som består av flere celler
 • form
  hvordan noe ser ut og er bygget opp slik at det passer godt til en spesiell funksjon
 • fossil
  avtrykk eller et annet spor etter liv fra fortiden
  For eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader.
 • funksjon
  hva noe gjør, eller hva det brukes til
 • meteoritt
  objekt fra verdensrommet som har falt ned på jorda
 • mikrometer (µm)
  tusendels millimeter
  Det er 1 000 µm i én mm.
 • mitokondrier
  organeller som frigjør energi
 • organell
  del av ei celle som har en bestemt funksjon
 • organisme
  levende vesen
  For eksempel et dyr, en plante, en bakterie eller en sopp.
 • system
  noe som består av flere deler som virker sammen

Forskerspirebegrep

 • beskrive
  fortelle med ord eller bilder hvordan noe er
 • bevis
  kjennetegn eller ledetråder som kan hjelpe deg å forklare noe
 • konklusjon
  slutning på grunnlag av en rekke bevis
 • mikroskop
  instrument som hjelper oss til å se det som er veldig smått
 • mikroskoppreparat
  biter av vev som er gjort klart for å undersøkes i mikroskop
 • modell
  forenklet framstilling som hjelper oss å forstå noe
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • påstand
  svar på et spørsmål, men uten bevis
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe
 • undersøke
  prøve å finne ut mer om noe