Hopp til hovedinnhold

 

Det er ikke påkrevet for læreren å ha formelle kunnskaper innen geologi for å gjøre dette opplegget. Ta utgangspunkt i steinenes mønster og historier og undre deg sammen med elevene. Å artsbestemme ulike bergarter blir sekundært, men det kan være motiverende å gjøre seg kjent med et par-tre bergarter som er vanlig i ditt område og som er lett å identifisere. Ta ev. kontakt med lokale geologer, geologiforeninger eller søk på nett for å ta rede på typiske/spesielle forekomster i deres nærmiljø.

Skolen bør ha en samling med de tre ulike hovedbergartene som elevene kan studere, men det er ikke påkrevet. Det er også mulig å bygge opp sin egen samling med lokale steiner.

Slik er opplegget oppbygd

De ulike emnene er beskrevet som fem utforskinger i dette opplegget. Hver utforsking er delt inn i økter som tar for seg selve undervisningen. Til hver økt er det lagt opp til flere aktiviteter man kan gjennomføre med elevene. Veiledningen kan ved første øyekast virke svært detaljert og oppskriftsmessig. Årsaken til det, er at vi ønsker å ivareta den multimodale undervisningsmodellen som Forskerføtter og leserøtter representerer, fordi erfaringer viser at den inneholder metoder som fremmer elevenes egen aktivitet, undring og motivasjon. Barn og stein er et takknemlig tema å jobbe med og elevenes motivasjon har vist seg å være svært god.

Grunnleggende ferdigheter

Prinsippene for metodikken er i stor grad inspirert av «Forskerføtter og leserøtter» som er under utarbeidelse ved Naturfagsenteret UiO, og som legger vekt på grunnleggende ferdigheter og utforskende aktiviteter. Et viktig «mantra» i denne modellen er: Si det, gjør det, les det og skriv det. Med dette i bakhodet, sikrer man de grunnleggende ferdighetene og blir mer bevisst på variasjon i undervisningen og hvilke aktiviteter som utfordrer/styrker elevenes forståelse.

I dette opplegget er det særlig de muntlige og skriftlige ferdighetene som vektlegges, i tillegg til de utforskende aktivitetene. Elevene blir kjent med geologiske begreper og prosesser, de lærer metoder for observasjon av stein; studere detaljer og mønster (gjør det), de skal forklare og beskrive, sortere og begrunne (si det). Videre skal de lage sin egen naturfagsbok og skrive enkle autentiske tekster (skriv det). Foruten skrivetrening får elevene også øvelse i å «designe» sin egen arbeidsbok etter gitte, enkle kriterier og de blir kjent med begreper som overskrift, avsnitt, illustrasjoner. Det er også rom for å ha fokus på skriveregler som stor forbokstav og tegnsetting. I tillegg får de egne leselekser som er direkte knyttet til den kunnskapen de får på skolen (les det).

For innlæring av de tre ulike hovedbergartene bør det beregnes minst en uke. Det er viktig å huske på at denne modellen legger opp undervisningen med stort fokus på de grunnleggende ferdigheter (lesing/skriving) i tillegg til geologi. Slik kan det forsvares å bruke tid utover fastsatt timefordeling i naturfag gjennom norsktimene. Dialogen med elevene er viktig, at de får forklare, beskrive og gjenta de ulike observasjonene og prosessene underveis slik at kunnskapen blir repetert flere ganger. Lærerens viktig oppgave blir å stille spørsmål og la flere elever få svare, reflektere og argumentere underveis.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 2. trinn
   • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer (KM679)
   • presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem (KM784)
   • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper (KM786)
   • utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre (KM787)
   • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon (KM790)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)

Tema

Bakgrunnsstoff

Nettressurser