Hopp til hovedinnhold

I dette opplegget lærer elevene om jordas og livets historie gjennom å observere, sortere og sammenligne dinosaurer. De lærer hvordan paleontologer forsker på dinosaurer, og at ikke alle dinosaurene døde ut – noen av dem utviklet seg videre til fugler!

Slik er opplegget bygget opp

Opplegget er delt inn i to utforskinger som igjen er delt inn i økter. Øktene bygger på hverandre og gir progresjon og dybdelæring.

Veiledningen er detaljert og støttende for læreren. Den bygger på erfaringene fra Forskerføtter og leserøtter som inneholder metoder som fremmer elevenes egen aktivitet, undring og motivasjon.

 

Grunnleggende ferdigheter

Prinsippene for metodikken er i stor grad inspirert av prosjektet «Forskerføtter og leserøtter» ved Naturfagsenteret, som legger vekt på grunnleggende ferdigheter og utforskende aktiviteter. Et viktig «mantra» i denne modellen er: Si det, gjør det, les det og skriv det. Med dette i bakhodet, sikrer vi de grunnleggende ferdighetene og blir mer bevisst på variasjon i undervisningen og hvilke aktiviteter som utfordrer/styrker elevenes forståelse.

Det er viktig å huske på at denne modellen legger opp undervisningen med stort fokus på de grunnleggende ferdigheter (lesing/skriving). Slik kan det forsvares å bruke tid utover fastsatt timefordeling i naturfag gjennom norsktimene. Dialogen med elevene er viktig, at de får forklare, beskrive og gjenta de ulike observasjonene underveis, slik at kunnskapen blir repetert flere ganger. Lærerens viktig oppgave blir å stille spørsmål og la flere elever få svare, reflektere og argumentere underveis.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 4. trinn
   • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar (KM793)
   • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut (KM801)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)

Tema

Nettressurser