Passer for

 • barnetrinn 3-4

Spennende stoffer

I dette undervisningsopplegget skal elevene utforske egenskapene til ulike hvite stoffer og ved hjelp av dette finne ut hvilke stoff som er funnet.

Overordna læringsmål

Elevene skal kunne observere og analysere ulike stoff og presentere resultatene av analysene.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger

Tema