Undervisningsopplegg

Økt 5: Ei celle – mange funksjoner

cellekake med cellevegg

I denne økta skal elevene gå grundigere inn i hvordan cella er bygd opp og hvordan den fungerer. Hovedhensikten i økta er at elevene skal få en forståelse av at et system består av flere deler og at de ulike delene inni cella gjør at cella virker som et system. For at systemet cella skal leve, må den ta opp næringsstoffer og frigjøre energien gjennom prosessen som kalles celleånding.  

Læringsmål

Eleven skal kunne

  • beskrive hvordan cella er et system med ulike deler som virker sammen
  • beskrive funksjoner ulike deler av cella har
  • lage en modell av en dyre- eller plantecelle og skrive en kortfattet tekst som beskriver funksjonen til de ulike delene
  • beskrive hvordan celler får energi til å leve gjennom prosessen som kalles celleånding

 

Tidsbruk

 5A. Hva er et system?  20–30 minutt
 5B. Ulike funksjoner  10–15 minutt
 5C. Celleånding  10–15 minutt
 5D. Planlegge spiselig cellemodell  20–30 minutt
TOTALT  60–90 minutt
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

  • arvestoff
    det som bestemmer utformingen og funksjonen til cella og til organismen
  • biologi
    læren om det levende
    bio = liv
  • cellekjerne
    spesialisert rom med arvestoff inni ei celle
    Sopp-, plante- og dyreceller har cellekjerne.
  • cellemembran
    tynn hinne omkring ei celle
    Er bygd som en flytende mosaikk av fettstoffer og proteiner.
  • celler
    bitte små deler som alle organismer er bygd opp av
    For eksempel hudceller, muskelceller, blodceller og hjerteceller.
  • cellevegg
    tykkere lag som ligger utenpå cellemembranen og stiver av og beskytter cella
    Bakterie-, plante- og soppceller har cellevegg.
  • cellevæske
    flytende stoff inni cellene
    Består av vann med proteiner og salter.
  • celleånding
    kjemisk reaksjon i levende organismer der druesukker (glukose) og oksygen omdannes til karbondioksid og vann, samtidig frigjøres energi
  • encella organisme
    organisme som består av bare éi celle
  • flercella organisme
    organisme som består av flere celler
  • form
    hvordan noe ser ut og er bygget opp slik at det passer godt til en spesiell funksjon
  • fossil
    avtrykk eller et annet spor etter liv fra fortiden
    For eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader.
  • funksjon
    hva noe gjør, eller hva det brukes til
  • meteoritt
    objekt fra verdensrommet som har falt ned på jorda
  • mikrometer (µm)
    tusendels millimeter
    Det er 1 000 µm i én mm.
  • mitokondrier
    organeller som frigjør energi
  • organell
    del av ei celle som har en bestemt funksjon
  • organisme
    levende vesen
    For eksempel et dyr, en plante, en bakterie eller en sopp.
  • system
    noe som består av flere deler som virker sammen

Forskerspirebegrep

  • beskrive
    fortelle med ord eller bilder hvordan noe er
  • bevis
    kjennetegn eller ledetråder som kan hjelpe deg å forklare noe
  • konklusjon
    slutning på grunnlag av en rekke bevis
  • mikroskop
    instrument som hjelper oss til å se det som er veldig smått
  • mikroskoppreparat
    biter av vev som er gjort klart for å undersøkes i mikroskop
  • modell
    forenklet framstilling som hjelper oss å forstå noe
  • observere
    bruke sansene til å få informasjon om noe
  • påstand
    svar på et spørsmål, men uten bevis
  • sammenligne
    se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
  • trekke en slutning
    bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe
  • undersøke
    prøve å finne ut mer om noe