Hopp til hovedinnhold

Introduksjon til opplegget

Overordnete læringsmål

Elevene skal kunne

  • observere og analysere ulike stoff
  • presentere resultatene av analysene

Praktisk informasjon

Forberedelse og utstyr

I hver enkelt økt får du oversikt over det du trenger i økta, under Forberedelser og utstyr.

Elevark. Du finner elevark som skal skrives ut og deles ut til elevene, som pdf- og Word-filer.

PowerPoint. Til hver økt er det laget en PowerPoint-presentasjon som du kan velge om du vil bruke. PowerPointen viser bilder og annen informasjon, og er i tillegg ment som en støtte for at du skal kunne frigjøre deg mer.

Forberedelse og utstyr til økt 1økt 2 og økt 3.

Gjennomføring

Den omfattende lærerveiledninga gir trinn-for-trinn-instruksjoner og eksempler for hvordan både grunnleggende ferdigheter og naturfag blir integrert i undervisningen, på måter som møter de ulike behovene elevene dine har.

I lærerveiledninga vil det ofte stå hva du kan si eller spørre om med farget bakgrunn, og potensielle svar fra elevene står i [klammeform]. Eksempel:

Si: Hvorfor er vindusruter laget av glass? [Det er gjennomsiktig, så man kan se gjennom det.]

Dette er ment som en veiledning til hva du kan si for å få fram viktige poenger. Elevenes svar i klammer er også veiledende, det er fint hvis elevene kommer innom dette svaret underveis i diskusjonen, men det er ikke det eneste riktige svaret. Du er selvfølgelig fri til å endre og tilpasse til din undervisning og til dine elever.

Begreper. Begrepene som det skal fokuseres ekstra på, er uthevet i høyremargen for hver økt. Forklaringa på hvert begrep kommer opp når du klikker på begrepet.

Didaktiske prinsipper

Dybdelæring

Hensikten med all undervisning er å få elevene til å forstå. For å oppnå dybdelæring må opplegget gå over en viss tid, slik at elevene får tid til å gå inn i et tema.

Gjennom opplegget bruker elevene ulike tankeprosesser som at elevene «observerer nøye og beskriver det som er der» og «bruker bevis i resonnementene sine». Ved at du observerer tankeprosesser hos elevene kan du få et innblikk i elevenes refleksjon og forståelse.

Motivasjon og tilpasning

Oppdraget i opplegget er å avsløre hvilke to stoffer som er blandet i et beger. Dette engasjerer og motiverer mange elever. 

Relevans og anvendelse

Stoffene i opplegget er kjente stoffer fra matlaging. Å analysere stoffene viser noe om hvordan kjemikere jobber.

Utforskende arbeidsmåter

Utforskende aktiviteter er gjennomgående i hele opplegget. Dette innebærer både førstehåndsundersøkelser der elevene gjør praktiske aktiviteter – og leseaktiviteter der elevene undersøker og finner ut noe ved hjelp av tekster eller bilder. Det legges vekt på at elevene selv skal få tid til å tenke og finne ut hva de selv tror.

Språk og kommunikasjon

Det er god variasjon mellom å lese, skrive og snakke gjennom hele opplegget, og variasjon i hvordan de skal lese, skrive eller snakke. Aktivitetene gir elevene ulike strategier for å tilegne seg et innhold. Disse strategiene vil gå igjen i arbeid med andre tema.

Progresjon og vurdering

I siste økt presenteres elevene for nøkkelsetninger. Disse får fram det sentrale fagstoffet i temaet. 

Alle begrepene til utforskinga er synlige i alle øktene, men de begrepene som det jobbes mest med i den enkelte økt er uthevet. Det er viktig at du arbeider bevisst med begrepene gjennom øktene, slik at du bruker begrepene riktig og gjentar dem der det faller naturlig. Gjennom utforskinga møter elevene begrepene flere ganger, og de må utfordres til å bruke begrepene selv på ulike måter. Det blir en progresjon gjennom utforskinga der begrepsapparatet utvides og de selv klarer å bruke de riktige begrepene.

I opplegget jobbes det med faglige begreper som stoff og egenskaper og med begreper innen naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter som observere og analysere.

Læringsmålene til hver økt viser hva vi vil at elevene skal sitte igjen med etter den enkelte økta. Målene er knyttet til både naturvitenskaplig praksiser og tenkemåter og andre kjerneelementer.

Vær bevisst på hvordan du gjennom økta kan se hva elevene har lært. Hvilke tankeprosesser synliggjøres gjennom økta?

Mange av aktivitetene er gode utgangspunkt for underveisvurdering. Gjennom en diskusjonsoppgave eller en skriveoppgave kan du få innblikk i hva elevene kan og forstår. 

 

Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Samle og bearbeide data

Å samle og bearbeide data i naturfag innebærer å planlegge en undersøkelse, gjennomføre en undersøkelse og analysere data fra undersøkelsen. I dette opplegget observerer elevene ulike stoffer.

Gjennom opplegget øver elevene på å

  • samle data fra praktiske undersøkelser
  • gjennomføre kvalitative observasjoner av stoffer
  • beskrive observasjoner av egenskaper til ulike stoffer
  • sortere og klassifisere etter observerbare egenskaper
  • organisere data ved hjelp av tabeller