Hopp til hovedinnhold
Passer for
 • vg1
 • biologi 1

Bakterier

I dette undervisningsopplegget blir elevene satt i rollen som legeteam på et legekontor. De får presentert en sykdomshistorie, og oppdraget er å stille diagnose og foreslå behandling. Elevene skal bruke bevis for å begrunne sin egen konklusjon. Underveis lærer de blant annet om kroppens immunsystem og hvordan man kan unngå smittsomme sykdommer.

Opplegget er laget for elever på helse- og oppvekstfag, men det passer også fint for andre elever, for eksempel på biologi 1.

Overordna læringsmål 

Elevene skal kunne

 • beskrive hvordan bakterier er en viktig del av immunsystemet
 • beskrive hva en infeksjon er
 • sammenligne og diskutere resultat fra egne undersøkelser
 • diskutere fordeler og ulemper med bruk av antibiotika
 • vurdere når det er viktig å bruke antibiotika og når vi ikke skal bruke det

Nøkkelsetninger

Immunsystemet er kroppens eget forsvarsverk som går til motangrep når kroppen blir angrepet av uønskede mikroorganismer.

Hvert individ har sin egen normalflora som er mikroorganismer som finnes på hud og slimhinner. Disse mikroorganismene bidrar til at kroppen bekjemper uønskede mikroorganismer.

Virus og bakterier er de dominerende årsakene til infeksjoner, og en smittekjede beskriver hvordan smitte overføres mellom personer.

Det finnes to hovedtyper bakterier: gram-negative (G-) og gram-positive (G+). Dette kan påvises ved gramfarging.

Antibiotika er medisiner som ødelegger eller hemmer veksten av bakterier.

Antibiotikaresistens innebærer at bakterier er motstandsdyktige mot antibiotika.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Kropp og helse (KE71)

  Kompetansemål

  • Vg1 HS
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM687)
   • drøfte hvilken betydning mikroorganismer har for kropp og helse (KM698)
 • Læreplan i biologi (BIO01-02)

  Kjerneelement

  • Praksisar og tenkjemåtar i biologi (KE784)
  • Biologiske prosessar (KE786)
  • Biologi i samfunnet (KE787)

  Kompetansemål

  • Biologi 1
   • planleggje og gjennomføre undersøkingar, samle, behandle og tolke data, og presentere resultat og funn (KM6282)
   • gjere greie for korleis virale og mikrobielle sjukdommar oppstår, spreier seg og blir nedkjempa (KM6297)
   • gjere greie for bruk av antibiotika og drøfte moglege konsekvensar (KM6294)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring (TT1)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • agar
  geleaktig substans (polysakkarid) som utvinnes av rødalger og brukes som næringsemne for dyrking av bakterier og sopp
 • antibiotika
  medisiner som ødelegger eller hemmer veksten av bakterier
 • antibiotikaresistens
  bakteriers motstandsdyktighet mot antibiotika.
 • bakterie
  type mikroorganisme som finnes overalt, både utenpå og inni kroppen. De fleste bakterier er ufarlige, mange er nyttige for oss og noen er sykdomsfremkallende.
 • bakteriemedium
  vekstmedium tilpasset bakterier slik at de kan formere seg og bli mange
 • bredspektrede antibiotika
  antibiotika som angriper gram-positive og gram-negative bakterier mer likt og er effektive mot mange ulike bakterier
 • CRP (C-reaktivt protein)
  Protein som produseres i leveren og har en funksjon i forbindelse med betennelsesreaksjoner i kroppen
 • CRP-prøve
  prøve som måler C-reaktivt protein for å se om det er betennelse/inflammasjon i kroppen
 • diagnose
  navn på sykdommer eller tilstander med felles kjennetegn
 • gram-negative (G-) bakterier
  klasse bakterier som kjennetegnes ved at de ikke lar seg farge blå ved gramfarging, men farges i stedet røde eller rosa
 • gram-positive (G+) bakterier
  klasse bakterier som etter gramfarging forblir lilla/purpurfarget
 • gramfarging
  den viktigste fargemetoden innen medisinsk bakteriologi for å få mer informasjon om bakteriene.
 • immunsystem
  kroppens eget forsvarsverk som går til motangrep når kroppen blir angrepet av uønskede mikroorganismer
 • infeksjon
  sykdom forårsaket av mikroorganismer som formerer seg raskt
 • multiresistente bakterier
  bakterier som er resistente mot mer enn ett antibiotikum
 • normalflora
  betegnelse på mikroorganismer som alle mennesker normalt har på huden og slimhinnene
 • patogene bakterier
  sykdomsfremkallende bakterier
 • smalspektrede antibiotika
  antibiotika som bekjemper noen få bakterietyper og passer fint hvis man vet hvilke bakterier det er som forårsaker sykdommen
 • smittekilde
  kilde til smittestoffer, smittekilden er som regel et levende vesen
 • smittekjede
  rekkefølgen på spredning av smittestoff til smittemottakere
 • virus
  en av de minste mikroorganismene som finnes og som kan forårsake både ufarlige og farlige sykdommer

Forskerspirebegrep

 • bevis
  kjennetegn eller ledetråder som kan hjelpe deg å forklare noe
 • hypotese
  mulig forklaring som lar seg teste
 • konklusjon
  slutning på grunnlag av en rekke bevis