Hopp til hovedinnhold

Introduksjon til opplegget

Dette opplegget baserer seg på metoder som fremmer elevenes egen aktivitet, undring og motivasjon. 

Overordna læringsmål 

Elevene skal kunne

  • beskrive kroppens ytre og indre immunsystem
  • beskrive hva en infeksjon er
  • sammenligne og diskutere resultat fra egne undersøkelser
  • diskutere fordeler og ulemper med bruk av antibiotika
  • vurdere når det er viktig å bruke antibiotika og når vi ikke skal bruke det

Praktisk informasjon

Forberedelse og utstyr

I hver enkelt økt får du oversikt over det du trenger i økta, under Forberedelser og utstyr.

Elevark. I hver økt finner du elevark som skal skrives ut og deles ut til elevene.

PowerPoint. Det er laget en PowerPoint-presentasjon som du kan velge om du vil bruke som støtte.

Se forberedelse og utstyr til økt 1, økt 2, økt 3, økt 4, økt 5 og økt 6.

Gjennomføring

Den detaljerte lærerveiledninga gir trinn-for-trinn-instruksjoner og eksempler på hvordan både grunnleggende ferdigheter og naturfag blir integrert i undervisningen, på måter som møter de ulike behovene elevene dine har.

I lærerveiledninga vil det ofte stå hva du kan si eller spørre om med farget bakgrunn. For eksempel:

Si:  Hva gjør Norge riktig for å hindre antibiotikaresistens?

Dette er ment som en veiledning til hva du kan si for å få fram viktige poenger. Du er selvfølgelig fri til å endre og tilpasse til din undervisning og til dine elever.

Begreper. Begrepene som det skal fokuseres ekstra på, er uthevet i høyremargen for hver økt. Forklaringa på hvert begrep kommer opp når du klikker på begrepet.

Didaktiske prinsipper

Dybdelæring

Dybdelæring handler om å få elevene til å forstå komplekse sammenhenger og til å overføre kunnskap fra en situasjon til en annen. For å oppnå dybdelæring må elevene få mulighet til å reflektere og sette ord på egne tanker. Gjennom dette undervisningsopplegget skal elevene samarbeide om å samle og systematisere informasjon og vurdere hvilken informasjon som kan hjelpe dem videre på vei mot en løsning av oppdraget.

Motivasjon og tilpasning

Elevene får i oppdrag å stille diagnose og foreslå behandling. Oppdraget skal motivere elevene ved at det er noe de skal finne ut, og det er mulig å løse oppdraget på ulike nivåer med ulik detaljmengde slik at det tilpasses den enkelte elev. 

Relevans og anvendelse

Oppdraget er knyttet til sykdom og helse. Samtidig er det knyttet til helsevesenet som vil være en aktuell arbeidsplass for mange av elevene. 

Progresjon og vurdering

Alle begrepene til utforskinga er synlige i alle øktene, men de begrepene som det jobbes mest med i den enkelte økt er uthevet. Det er viktig at du arbeider bevisst med begrepene gjennom øktene, slik at du bruker begrepene riktig og gjentar dem der det faller naturlig. Gjennom opplegget møter elevene begrepene flere ganger, og de må utfordres til å bruke begrepene selv på ulike måter. Det blir en progresjon gjennom utforskinga der begrepsapparatet utvides og de selv klarer å bruke de riktige begrepene.

Begrepene bevis og konklusjon er sentrale i oppdraget og brukes dermed gjennom hele opplegget. Disse begrepene er sentrale i hele naturfaget, og ved at elevene får en god forståelse av disse begrepene, kan de lettere bruke disse også i andre tema i naturfag.

Læringsmålene til hver økt viser hva vi vil at elevene skal sitte igjen med etter den enkelte økta. Mange av aktivitetene er gode utgangspunkt for underveisvurdering. Gjennom en diskusjonsoppgave eller en skriveoppgave kan du få innblikk i hva elevene kan og forstår. I en aktivitet som tenk-par-del er det viktig å gi nok tid til tenke-delen, slik at alle rekker å tenke. Dette er viktig for å gi en tilpasset opplæring.

Språk og kommunikasjon

Det er god variasjon mellom å lese, skrive og snakke gjennom hele opplegget, og variasjon i hvordan de skal lese, skrive eller snakke. Når elevene skal lese en tekst, får de et leseoppdrag knyttet til teksten.

Utforskende arbeidsmåter

Utforskende aktiviteter er gjennomgående i hele opplegget. Gjennom leseoppdraget finner elevene ut noe ut fra en tekst. Det legges vekt på at elevene selv skal få tid til å tenke og finne ut hva de selv tror. Utforskninga er tredelt: Oppdraget er det spørsmålet som elevene jobber med. De skal gjennom ulike kilder finne informasjon til å formulere et svar i form av en diagnose og forslag til behandling.