Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Hvor
  • Inne
  • Ute
Passer for
  • barnetrinn 5-7

Reinens skinn og gevir

Målsetningen er at elevene skal få grunnleggende kunnskap om både deler av biologien til rein og til reindriftssamenes bruk av reinskinnet og reingeviret. Undervisningsopplegget består av praktiske aktiviteter både inne og ute. Opplegget er beregnet for 5.–7. årstrinn, men kan også tilpasses lavere og høgere trinn.

Reingevir av bukk Reingevir av bukk

Utstyr

Se egen oversikt over utstyr under bakgrunnsstoff.

Grunnleggende ferdigheter

Undervisningsopplegget svært godt egnet til å arbeide med flere av de grunnleggende ferdighetene og spesielt bruk av digitale verktøy. Det legges opp til at elevene skal lage en digital fotohistorie for å dokumentere aktivitenene (beskrevet i siste aktivitet). Øvelse i å uttrykke seg muntlig og skriftlig vil være en viktig del av arbeidet som naturlig vil bli øvd på gjennom produksjon av fotohistorier. Dette fokuset kan lett utvides ved man setter krav om at elevene skal skrive logg etter hver økt, som igjen er grunnlaget for å lage fotohistorier sammen med digitale bilder som elevene tar.

I de tilfeller som man legger opp til et flerfaglig arbeid (se eget punkt under bakgrunnsstoff) og inkluderer emner innen matematikk, vil også den grunnleggende ferdighet knyttet til å kunne regne bli inkludert.