Hopp til hovedinnhold

Underveisvurdering

Underveisvurdering

Underveisvurdering betyr at du kartlegger elevenes forståelse og bruker denne informasjonen til å støtte og fremme elevenes læring og tilpasse undervisningen etter elevenes behov. I Naturfagsenterets rike undervisningsopplegg finnes det mange muligheter for å vurdere elevenes forståelse. Underveis i øktene fremheves det hva som skal vurderes samt forslag til hvordan elevenes forståelse kan synliggjøres. Det gis også tips til aktiviteter som støtter elevens videre læring. Dette hjelper deg som lærer med å kommunisere klare forventninger og å gi konstruktive tilbakemeldinger til elevene, elementer som er avgjørende for elevenes læring.

Du kan samle informasjon om elevers forståelse for eksempel ved klassediskusjoner, når du som lærer går rundt og hører på elevene diskuterer i grupper eller ser over skriftlige elevarbeider. Naturfagsenteret vektlegger at elevene skal lære gjennom å lese, skrive, gjøre og diskutere, slik at du har mange muligheter til å samle informasjon om elevenes kompetanse. Det er viktig at du på forhånd vet hva du vil observere av ferdigheter og forståelse hos elevene slik at du er målrettet i hva du lytter eller ser etter. Når du veileder elevene og gir tilbakemeldinger, er det nødvendig å formidle både hva de har forstått og hvordan de skal jobbe videre for å oppnå dypere forståelse. Innsamling av informasjon om elevers forståelse kan også avsløre et behov for å tilpasse undervisningen. For eksempel hvis flere av elevene viser usikkerhet eller manglende forståelse kan det være nødvendig at du gjennomgår stoffet på nytt, gjerne med en annen tilnærming, for å oppklare og utdype eventuelle misoppfatninger. Ettersom en og samme undervisningsmetode sjelden eller aldri passer for alle elevene i en klasse, er det samlet en rekke strategier her med forslag til hvordan du kan tilpasse undervisningen til en variert elevgruppe.

Progresjonstabeller

Naturfagsenteret har utarbeidet progresjonstabeller som støtte for vurderingsarbeidet.  

Progresjonstabell: Felles

Progresjonstabellene beskriver hva som kjennetegner ulike nivåer av elevforståelse: naiv forståelse – begynnende forståelse – god forståelse – over forventet forståelse (se tabell 1), og de tar høyde for at elever uttrykker sin forståelse på forskjellig måte. Ved oppstarten av et tema, en ny undervisningsenhet, er det forventet at elevene har naiv forståelse. Utover i undervisningsenheten er det lagt opp til en progresjon av elevenes forståelse og ferdigheter, og du kan overvåke og støtte elevenes læring ved hjelp av progresjonstabellene. Tabellene kan hjelpe deg til å tolke informasjon om elevenes forståelse, og de synliggjør hva elevene trenger av støtte for å komme videre i sin læringsprosess. Progresjonstabellene omfatter læringsmål innenfor naturfaglig kunnskap, naturfaglig vokabular, utforskende arbeidsmåter samt lese- og skrivestrategier og ferdigheter. 

Progresjonstabellene kan også være til hjelp ved sluttvurdering av elevene. For eksempel ved en skriftlig prøve eller presentasjon av resultater fra en utforsking.