Hopp til hovedinnhold

Språk

For å forsterke lese- og skriveopplæringen framhever vi sju tilnærminger som legger vekt på språk. Disse er felles for, og integrert i, Naturfagsenterets utforskende undervisningsopplegg. Nedenfor følger en beskrivelse av dem. Dette er gode strategier som også er lett overførbare til andre temaer i naturfag og til andre fag.

1. Utvikling av ordforråd

Ukjente naturfagord kan ofte hindre elevers forståelse av naturvitenskapelige oppgaver og tekster. For at elevene skal kunne ta i bruk og forstå nye naturvitenskapelige begreper, er det nødvendig med eksplisitt fokus på et lite antall nøkkelbegreper. Å introdusere elevene for en liste med ord før de selv har utforsket og fått erfaring med ordene kan virke skremmende og ta motet fra dem. Ofte læres nye ord mest effektivt når elevene møter ordene i konteksten av en utforskende aktivitet – det er da elevene er mest mottakelige. Vi anbefaler likevel å definere og repetere de aktuelle begrepene før elevene går i gang med ulike aktiviteter. Dette vil bidra til å gi elevene kontroll over nøkkelbegrepene og skape en språklig kontekst før elevene f.eks. gjør oppgaver eller leser en tekst.

En del av det å lære vokabular handler om å lære at ord kan ha to eller flere betydninger. Ord som for eksempel modell, salt eller krefter kan være problematiske ettersom elevene ikke nødvendigvis kjenner alle betydninger av ordet, eller dersom ordet har en spesiell betydning innenfor naturvitenskapene.

2. Å ha et mål for lesinga

Å kjenne til og bruke strategier før, under og etter lesing er svært viktig for alle elever. Å støtte elevene gjennom disse tre stegene av leseprosessen kan bidra til å gjøre selv veldig utfordrende tekster tilgjengelig.

Før elevene begynner å lese, kan læreren se over teksten og undersøke muligheter for å knytte den direkte til elevenes erfaring med en allerede utført utforskende aktivitet. Læreren kan også introdusere naturvitenskapelige begreper som utvikles i teksten. Bruk av forskerarkene Før lesing, der elevene tar stilling til om de er enig eller uenig i påstander om innholdet i teksten, kan både bidra til å aktivere forkunnskaper og skape leseengasjement. Etter lesinga går elevene tilbake til forskerarket og sjekker om de har endret standpunkt som følge av ny kunnskap.

Under lesing kan det lages en grafisk fremstilling eller en forhåndsfremstilling for elevene, som inneholder et begrenset antall spørsmål med tilknytning til nøkkelbegrepene som elevene kan svare på mens de leser. Dette hjelper elevene å fokusere lesinga og forstå viktige ideer i teksten. Dette kan vise seg spesielt nyttig hvis spørsmålene er organisert grafisk i et visuelt lett tilgjengelig format. Aktiviteter elevene gjennomfører etter lesing kan åpne for ekstra muligheter for samhandling med teksten. En strategi for å legge til rette for utvidet samhandling med teksten er å be små elevgrupper lese teksten og deretter gjenfortelle det de leste med sine egne ord. Dette gir en mulighet til å vurdere elevenes forståelse og få oversikt over eventuelle misforståelser.

3. Lærer tilpasser språkbruk

Elevenes forståelse kan forbedres ved at læreren tilpasser språkbruken til elevenes nivå. Noen foreslåtte tilpasninger er:

 • Å snakke sakte for å sikre at alle ord uttales tydelig – men ikke så sakte at språket virker unaturlig. (Mest aktuelt for norskopplæring.)
 • Be elevene gjenta og forklare på en annen måte hvis det de sier er uklart. Gjenta det eleven sier, hvis du bruker andre ord, forsikre eleven om at det du sier er det samme som eleven mente. 
 • Begrens bruken av metaforer og idiomer, eller pass på å forklare dem godt hvis du bruker dem. 
 • Bruk kroppsspråket for å forklare det du sier enda bedre.
 • Bruk plakater, bilder og fysiske gjenstander for å illustrere det som blir sagt.
 • Bruk tavla/en stor oversikt til å notere nøkkelbegreper, ideer og viktige ord.
 • Oppfordre elevene til å snakke om begrepene og ideene slik at ulike måter å uttrykke den samme ideen kan høres og ytres.

4. Tilrettelegge for bruk av flere sanser

Suppler mer abstrakte og språkavhengige aktiviteter med gjenstander, lyd- og videomateriell, fysisk bevegelse eller andre sanseaktiviteter som støtter språklig utvikling. Abstrakte begreper blir tydeligere og mer konkrete når elevene kan finne en sanselig forbindelse mellom ordene og gjenstandene eller begrepene de representerer. I Naturfagsenterets rike undervisningsopplegg er det forslag til sanselige aktiviteter som kan hjelpe og støtte språklig og begrepsmessig forståelse.

5. Grafiske fremstillinger

Grafiske fremstillinger er verktøy som ved hjelp av visuelle hint lar elevene fokusere på den viktigste informasjonen og å få oversikt over nøkkelbegreper i tekster. Det er viktig at elevene får eksplisitt informasjon om hvordan de skal lese, lage og bruke grafiske fremstillinger.

Bruken av visuelle representasjoner slik som skjemaer og tabeller, hjelper elevene til å:

 • visuelt fremstille sammenhenger mellom ulik informasjon
 • organisere ideer fra teksten på en enkel, men likevel meningsfull måte
 • strukturere egne notater, tanker og ideer
 • legge til rette for å huske informasjon fra aktiviteten

6. Tilleggstrening for å sikre forståelse

Utdypende aktiviteter bidrar til at elevene blir enda bedre kjent med innholdet. Elever er f.eks. bedre i stand til å huske og bruke informasjon når de har fått mange muligheter til å erfare og øve på å bruke faglige begreper.

Dersom det er nødvendig med mer utdyping av et tema, går det an å gjøre en alternativ versjon av en oppgave, for eksempel i form av et spill, en diskusjon, en sketsj, en alternativ tekst, en grafisk eller billedlig representasjon eller en ny «runde» med eksperimenter. Flere og ulike framstillinger øker læringsmuligheten ved å legge til rette for å praktisere bruk av nye ord i ulike sammenhenger. Dette bidrar også til å forsterke begrepsforståelsen og innsikten i viktige ideer i naturvitenskap. Elever som ikke har erfaringer med utforskende aktiviteter trenger mye hjelp og tydelige instruksjoner i starten.  Deretter kan de gradvis veiledes til mer selvstendig læring gjennom videre utforsking av tekster, praktiske aktiviteter og diskusjoner.

7. Flere måter å uttrykke forståelse

Å sikre at elever viser sin forståelse gjennom alternative former for ytring – ikke bare avhengig av språk – er viktig for å fremskaffe et nøyaktig bilde av hvilke begreper de forstår, og hvilke de ikke forstår (andre former kan være tegning, begrepskart, demonstrere med objekter, rollespill osv.). Å legge til rette for ulike måter å uttrykke forståelse på, er et viktig aspekt ved undervisningen.