Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 1: Posten skal fram

Postkasser

I denne økta skal oppdraget til elevane skape læringsbehov og ei engasjerande ramme gjennom undervisningsopplegget. Gjennom aktivitetane om system får elevane fram sine eigne forkunnskapar. Med posten som eit konkret eksempel byrjar dei å forstå kva som ligg i omgrepet kommunikasjonssystem og kva for delar eit slikt system består av. 

Læringsmål

Elevane skal kunne

 • analysere eit oppdrag, sjå kva det blir spurt etter og kva kompetanse/kunnskap dei treng for å løyse oppdraget
 • fortelje om funksjonen til Posten som kommunikasjonssystem og gi eksempel på delar det består av

Tidsbruk

1A. Innleiing  10–15 minutt
1B. Kva er eit system?  10–15 minutt
1C. Flytskjema posten  30–40 minutt
1D. Oppsummering  10–20 minutt
TOTALT  60–90 minutt
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • adresse
  unik identifikasjonsopplysning for ein geografisk stad eller ein eining
 • basestasjon
  sendar- og mottakarstasjon i mobilnettet
 • binære tal
  tal i totalssystemet som blir uttrykt med symbola 0 og 1
 • binær kode
  informasjon omsett til teikna 0 og 1 som datamaskinar kan lagre og overføre
 • dekning
  geografisk rekkevidde av eit trådlaust nett
  For eksempel mobilnett eller wifi.
 • funksjon
  kva noko gjer, eller kva det brukast til
 • grensesnitt
  kopling mellom to delar av eit kommunikasjonssystem
 • informasjon
  opplysningar som blir sende mellom delane i eit kommunikasjonssystem
 • internett
  globalt elektronisk kommunikasjonssystem som du kan koble deg til trådlaust eller med kabel
 • kryptering
  omforming av data slik at informasjonen dei inneheld ikkje kan lesast av uvedkommande
 • mottakar
  endepunkt for ei informasjonsoverføring
 • sampling
  avlesing av et signals nivå ved faste tidsintervaller og omforming av nivået til en digital tallverdi
 • sendar
  startpunkt for ei informasjonsoverføring
 • system
  noko som består av fleire delar som verkar saman

Forskerspirebegrep

 • kravspesifikasjon
  skildring av eigenskapar og funksjonar som eit produkt skal ha
 • modell
  forenkla framstilling, for eksempel ein gjenstand eller ein figur, som hjelper oss å forstå noko