Hopp til hovedinnhold
Passer for
 • geofag x og 1
 • geofag 2

Feltarbeid i en geotop

I dette undervisningsopplegget skal elevene få de samme grunnleggende verktøyene som geoforskere bruker: observasjon og tolkning av geoprosesser i landskapet, notere observasjoner i feltbok under feltarbeid og ha kunnskap om teorien om platetektonikk. 

 • Læreplan i geofag (GFG01-02)

  Kjerneelement

  • Geofaglig feltarbeid (KE845)
  • Jordsystemer i tid og rom (KE846)
  • Modeller og modellering (KE847)
  • Mennesket i jordsystemene (KE848)

  Kompetansemål

  • Geofag 1
   • gjøre rede for vekselvirkninger mellom de ulike jordsystemene og hvordan disse kan påvirke geosfæren og hydrosfæren (KM6603)
   • gjøre rede for bevegelser i jordas indre og hvilke konsekvenser de har for jordskorpa og jordoverflaten (KM6604)
   • gjøre rede for ulike metoder som brukes for å datere bergarter, og bruke metoder for å identifisere relativ alder (KM6613)
   • utforske berggrunn, løsmasser og jordarter lokalt, og tolke observasjonene for å beskrive områdets geologiske historie og betydning for lokale ressurser (KM6612)
   • sammenligne ulike landformer og gjøre rede for hvordan de dannes og endres under påvirkning av jordsystemene og menneskelig aktivitet (KM6611)
   • gjøre rede for det hydrologiske kretsløpet med vekt på ferskvann og utforske og presentere hvordan det påvirkes av menneskelig aktivitet (KM6610)
   • vurdere hvordan ulike lokale og globale ferskvannsressurser kan utnyttes på en bærekraftig måte (KM6609)
   • gjøre rede for danning, kartlegging og utvinning av geologiske ressurser nasjonalt og globalt og drøfte konsekvenser av å utvinne og utnytte disse i et bærekraftsperspektiv (KM6608)
   • gjøre rede for ulike naturfarer knyttet til geosfæren og hydrosfæren, og vurdere hvordan mennesker kan forebygge og tilpasse seg disse farene (KM6607)
   • utforske en naturfare knyttet til geosfæren eller hydrosfæren i et bestemt geografisk område og vurdere risiko ved hjelp av modellering (KM6605)
   • gjennomføre geofaglig feltarbeid knyttet til geosfæren eller hydrosfæren, bearbeide og tolke de innsamlede dataene og presentere resultatene (KM6606)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)