Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag X
  • Jorda i forandring
   • gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder
   • forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk
   • gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter
   • observere, beskrive og navngi landskapsformer dannet av isbreer og vurdere hvilke prosesser som kan føre til disse formene
  • Geofaglig verktøykasse
   • trekke ut og analysere informasjon fra forskjellige typer geofaglige kart, flybilder, radarplott og satellittbilder
   • innhente, bearbeide og presentere geofaglig informasjon ved bruk av digitale verktøy
 • Geofag 1
  • Jorda i forandring
   • gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder
   • forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk
   • gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter
   • observere, beskrive og navngi landskapsformer dannet av isbreer og vurdere hvilke prosesser som kan føre til disse formene
  • Geofaglig verktøykasse
   • trekke ut og analysere informasjon fra forskjellige typer geofaglige kart, flybilder, radarplott og satellittbilder
   • innhente, bearbeide og presentere geofaglig informasjon ved bruk av digitale verktøy
  • Geoforskning
   • gjøre rede for sammenhenger mellom berggrunn, landformer og geologiske ressurser i et valgt område
 • Geofag 2
  • Geoforskning
   • gjøre rede for problemstillinger, metoder og resultater i ett forskningsfelt innen geofag
   • planlegge, gjennomføre, presentere og vurdere forsknings- og feltarbeid i en geotop
  • Georessurser
   • beskrive hvordan berggrunn og løsmasser i Norge utvinnes og utnyttes