Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

 • 20 minutter

2E. Kongekrabben og bærekraftig utvikling

 

Ark 19 i PowerPoint:. Det er viktig at vi passer på at flest mulig arter som finnes naturlig i naturen vår overlever og ikke dør ut. I Norge har over 100 arter dødd ut siden år 1800. Samtidig har mange nye kommet hit, noe som ikke alltid heller er bra.

Det skal vi se et eksempel på i dette innslaget om kongekrabber på Finnmarkskysten. Hvor kommer kongekrabben fra? Vis innslag fra NRK (lengde 4m 26s). 

Ark 20 i PowerPoint. Hvor kommer kongekrabben opprinnelig fra? Klikk trinnvis i PowerPoint-arket og vis at

 • kongekrabben kommer fra den nordlige delen av Stillehavet. 
 • kongekrabben ble satt ut i Murmanskfjorden i perioden 1961–1969. 
 • siden da har den spredt seg østover, nordover og vestover i Barentshavet, og sørover langs norskekysten.

Spør: Hvordan tror dere kongekrabben har kommet seg fra det nordlige Stillehavet til Murmanskfjorden?  [Nordlige Stillehavet til Murmanskfjorden: mennesker fraktet den dit.]

Og fra Murmanskfjorden til Barentshavet? [Murmanskfjorden til Barentshavet: den har forflyttet seg selv og bosatt seg i nye områder fordi den også trives der.]

Ark 21 i PowerPoint. Her ser vi hvor Havforskningsinstituttet har funnet kongekrabben i Norge.

På filmen sier programlederen at kongekrabben er en fremmed art i Norge. Hva tror dere det betyr at den er en fremmed art? [At kongekrabben er en fremmed art betyr at mennesker har tatt den med seg til et område der den ikke levde før. Den er ikke en fremmed art i det nordlige Stillehavet, fordi det er der den kommer fra og naturlig hører hjemme. Men den er en fremmed art i Murmanskfjorden og Barentshavet.] (Selv om den har spredt seg til Norge på egen hånd, kaller vi den likevel en fremmed art, fordi mennesker brakte den til Murmanskfjorden.) 

Ark 22 i PowerPoint. Be elevene notere ned på begrepsarket:

fremmed art: art som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der den ikke naturlig hører hjemme

  

Hva er problemet med kongekrabben? På filmen sier de at kongekrabben er en «uønsket» art i norske farvann. Hvorfor sier de det? [Kongekrabbene spiser mange av de artene som lever her fra før. Da kan det bli færre av de artene der hvor det er mye kongekrabbe.] Den kan også spre sykdommer.

Sammenlign naturmangfoldet. Hva er forskjellen på naturmangfoldet der hvor kongekrabben har bosatt seg, og der den ikke har bosatt seg, tror dere? La elevene snakke sammen to og to i ett minutt. 

Les videre fra forskning.no-utdraget: 

I Indre Porsangerfjord, som ikke er invadert av kongekrabber, observerte forskere betydelige mengder av sjøanemoner, fisk og pigghuder, spesielt muddersjøstjerner og kråkeboller. Men i en tilsvarende fjord, Bøkfjorden, der kongekrabben har bosatt seg, fant de nesten ingen av de samme dyrene.

Legg til: 

Så når kongekrabben bosetter seg i nye områder, blir det færre av de artene som levde der fra før. Alle artene som lever i et område påvirker hverandre, det kaller vi et økosystem.

Ark 23 i PowerPoint. Noter nøkkelsetninger på nøkkelsetningsarket, :

I dag forandrer vi naturen mye raskere enn vi noen gang har gjort. Vi sprer for eksempel stadig flere planter og dyr til nye områder. Da kaller vi dem fremmede arter, og noen av dem kan være et problem for planter og dyr som finnes der fra før.

 

Oppsummer økta. Be elevene bruke begrepene fra begrepsarket når de snakker. 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • art
  bestemt type plante eller dyr, for eksempel ulv, rev, løvetann og blæretang
 • bærekraftig utvikling
  å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for de som kommer senere
 • fremmed art
  art som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der den ikke naturlig hører hjemme
 • miljø
  omgivelsene organismer lever i og blir påvirket av
 • naturmangfold
  variasjonen av liv
 • økosystem
  område med alle artene som lever der og hvordan de blir påvirket av hverandre og av miljøet

Forskerspirebegrep

 • estimere
  finne antallet så nøyaktig som mulig uten å telle en og en
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • undersøke
  prøve å finne ut mer om noe