Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

1. Gjør deg kjent med læringmål og begrepene som er sentrale i denne økta. (Sentrale begreper er markert med utheva skrift i boksen Naturfaglig språk. Når du klikker på et begrep kommer definisjonen fram.)

2. Gjør deg kjent med / tilpass PowerPoint-presentasjonen.

3. Skriv ut Elevheftet, ett til hver elev. Stift sammen eller sett i permer.

4. Skriv ut ett telleskjema til hvert elevpar.

5. Velg ut 5-10 fremmede arter som finnes i skolens nærmiljø og skriv dem inn i "brevet fra kommunen". Bruk Artskart til å avgjøre hvilke arter som er aktuelle å se etter i din del av landet. Et utvalg over vanlige fremmede arter finnes på miljølære.no (Artskort - fremmede arter).

6.  Skriv ut bildekort, ett sett til hver gruppe på 3–4 elever. Bildekortene kan enten klippes opp og legges i konvolutter på forhånd (gjerne lamineres for gjenbruk), eller du kan ta med sakser hvis elevene skal klippe dem ut selv.

7.Finn et område rett i nærheten av skolen der elevene kan gjøre ruteanalysen sin. Det må være stort nok til at elevparene kan fordele seg med 3–5 meter avstand mellom parene langs et målbånd på f.eks. 50 meter.

8. Gå gjennom listen Materialer og utstyr og gjør klart. Knyt sammen hver hyssinglengde slik at hvert elevpar kan få en hyssing som er 4 meter i omkrets. Sjekk at pinnene er spisse nok til å kunne settes nedi bakken på området du har valgt.

Skriv de ulike kategoriene (fra telleskjemaet) som tittel på de åtte A3-arkene:

 • Blomster
 • Strå
 • Trær/busker
 • Mose
 • Andre planter
 • Sopp
 • Insekter
 • Andre dyr

 

I løpet av denne økta skal disse begrepene noteres på begrepsarket (i Elevheftet):

art: spesiell type plante eller dyr, for eksempel bever, rødrev, blåklokke, blæretang ...
naturmangfold: variasjon av liv

... og disse nøkkelsetningene på nøkkelsetningsarket (i Elevheftet):

På jorda har vi millioner av ulike arter, det vil si ulike typer planter og dyr. All denne variasjonen av liv kaller vi naturmangfold.
Vi mennesker har alltid vært avhengige av naturen for å overleve. Fra naturen får vi mat, rent vann og frisk luft.
 

 

Materialer og utstyr

 • målebånd på f.eks.
  50 m
 • åtte A3-ark
 • ev. sakser hvis elevene skal klippe bildekortene selv

Til hvert elevpar:

 • hyssing på 4,10 m
 • fire hjørnepinner til ruteanalysen 
 • plastkar eller pose (brødpose e.l. )
 • telleskjema
 • penn
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • art
  bestemt type plante eller dyr, for eksempel ulv, rev, løvetann og blæretang
 • fremmed art
  art som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der den ikke naturlig hører hjemme
 • miljø
  omgivelsene organismer lever i og blir påvirket av
 • naturmangfold
  variasjonen av liv
 • trua art
  art der det er så få igjen av at det er fare for at arten kan dø ut
 • økosystem
  område med alle artene som lever der og hvordan de blir påvirket av hverandre og av miljøet

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • undersøke
  prøve å finne ut mer om noe