Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

 • 50 minutter

1C. Telle forskjellige arter (inne og ute)

Inne

Forbered elevene. Fortell elevene at de nå må begynne å trene til oppdraget. Første oppgave blir å undersøke et område for hvilke arter som finnes der.

 • Ark 2 i PowerPoint: Å undersøke hvilke arter som finnes i et område kaller vi artskartlegging, eller å gå på artsjakt. Det skal de gjøre det på en måte vi kaller ruteanalyse. Det er en av flere måter forskere jobber på når de skal kartlegge naturen.
 • Repeter kjennetegnene på et kvadrat.
 • Ark 3 i PowerPoint: Vis hvordan de skal sette opp en kvadratisk rute på 1x1 meter med fire pinner og hyssingen som legges rundt. Si at de skal gjøre det på øyemål og må prøve å få hver side til å være én meter og vinklene så rette som mulig.
  Del ut pinner og hyssingen til hvert elevpar.
 • Ark 4 i PowerPoint: Forklar elevene hvordan de i denne treningsoppgaven skal telle antall forskjellige arter de finner for hver kategori i sin rute ved å bruke et telleskjema.

  Del klassen inn i elevpar. Del ut telleskjemaet, en penn og en pose/plastkar til hvert elevpar.

 

  Antall forskjellige arter
  Tellestreker Sum
Blomster    
Strå    
Trær    
Mose    
Andre planter    
Sopp    
Insekter    
Andre dyr    


 

 • Si at de skal trene på å jobbe som forskere. De må derfor være nøyaktige og kun telle innenfor ruta si. De skal putte ett eksemplar av hver art i posen de har fått utdelt, og denne posen skal de ta med inn i klasserommet etterpå.

 

Ute

Gå ut til området. Gå sammen med elevene mens du legger ut målbåndet. Fordel elevparene ved f.eks. hver tredje eller femte meter.

Elevene gjør ruteanalyse. Elevene merker opp hver sin rute på 1x1 m med hyssing og pinner og gjør ruteanalysen.

 

Inne

Finn det totale antall arter klassen har funnet. Når elevene er tilbake i klasserommet, legg ut A3-arkene for hver kategori på forskjellige steder i klasserommet (se i tabellen over).

 • Vis to eksempler på feil som kan gjøres:
  Ark 5 i PowerPoint: Be elevene finne én feil. Løvetann er lagt ut to ganger.
  Ark 6 i PowerPoint: Be elevene finne én feil. Løvetannblad er lagt på Andre planter, men skulle vært på blomster.
 • Be et elevpar stille seg ved hvert ark, og la resten av elevparene stille seg i kø. Når et elevpar kommer til et ark skal de legge ut én art som ikke ligger på arket fra før. Hvis arten ligger på arket fra før skal de altså ikke legge den ut.
 • La eleveparene rullere. Til slutt teller dere opp hvor mange forskjellige arter dere har funnet i hver kategori og det totale antallet. Skriv inn resultatet i tellearket på side 3 i Elevheftet.

Sammenlign med tall for hele Norge.

 • Spør elevene: Nå har vi funnet [...] forskjellig arter i området vårt. Hvor mange forskjellig arter tror dere det finnes i Norge? La elevene få komme med sine forslag.
 • Ark 7 i PowerPoint: La oss nå søke på Google og se.
 • Ark 8 i PowerPoint: Vis at det står ulikt antall på de ulike treffene.
 • Ark 9 i PowerPoint: Treffet på siden Norsk Naturarv: Tallet Google viser er for insekter. Det er altså viktig å gå inn på søketreffene og ikke bare se på trefflista til Google.
 • Ark 10 i PowerPoint: Treffet på forskning.no: Den siden ble laget i 2011 og er ganske gammel. Det er viktig å sjekke datoen på sider vi leser.
 • Ark 11 i PowerPoint: Treffet på artsdatabanken.no: Denne siden er fra 2015. Ta fram oppdragsbrevet og minn elevene på hva som stod der:

«Vi har allerede begynt å samle inn informasjon om disse artene, og disse funnene er synlige i Artsobservasjoner hos Artsdatabanken.»

 • Si: Nå har dere jobbet på samme måte som forskere som finner og teller arter. Noen må samle alle disse tellingene til forskerne. I Norge er det Artsdatabanken som gjør dette. Det er derfor viktig at alle dataene samles hos dem.
 • Les ingressen høyt selv, eller få en elev til å lese:

«43 705 arter er påvist i Norge, og 65 % av artene finnes i dyreriket. Insektene utgjør den største gruppen med over 18 000 arter. Fortsatt er mange arter uoppdaget og vi regner med at det finnes omkring 60 000 arter i Norge.»

Trekk fram at

 • det er over 43 000 forskjellige arter i Norge
 • det er flest forskjellige arter innen dyreriket (Hva var det mest av i området elevene telte?)
 • nesten halvparten av alle de forskjellige artene i Norge er insekter (Hvor stor andel av artene elevene telte var insekter?)
 • det er mange arter forskerne regner med ikke er oppdaget ennå, nesten 20 000! (omtrent en tredjedel)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • art
  bestemt type plante eller dyr, for eksempel ulv, rev, løvetann og blæretang
 • bærekraftig utvikling
  å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for de som kommer senere
 • fremmed art
  art som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der den ikke naturlig hører hjemme
 • miljø
  omgivelsene organismer lever i og blir påvirket av
 • naturmangfold
  variasjonen av liv
 • økosystem
  område med alle artene som lever der og hvordan de blir påvirket av hverandre og av miljøet

Forskerspirebegrep

 • estimere
  finne antallet så nøyaktig som mulig uten å telle en og en
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • undersøke
  prøve å finne ut mer om noe