Hopp til hovedinnhold

Lag en brosjyre

Å lage brosjyrer er en fin aktivitet for å bevisstgjøre elevene om at skriving er en prosess som involverer planlegging (førskrivefase), utforming og bearbeiding. Brosjyre egner seg også godt for å la elevene øve på å vurdere innhold i andres tekster og revidere egne tekster etter tilbakemelding fra andre.

Underveisvurdering

For å sikre god kvalitet på både tekstens innhold og form, må elevene få vurdering underveis i skriveprosessen. Dersom de får veiledning i hvordan de kan forbedre teksten sin før en endelig vurdering, er sannsynligheten større for at de reviderer teksten og på sikt utvikler bedre skrivekompetanse.

Læreplanen i naturfag påpeker at skriving er en prosess fra planlegging til bearbeiding og presentasjon av teksten. Allerede etter 4. trinn skal elevene kunne skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster. Ved å lage gode vurderingskriterier på forhånd, kan elevene lære seg å vurdere hverandres tekster. Et godt eksempel hvor fjerdeklassinger vurderer hverandres naturfagrapporter er vist i filmen Lesing og skriving i naturfag: skriving, og elever på ungdomstrinnet gir respons i filmen Rapportskriving i naturfag (se naturfag.no/ipraksis)

Framgangsmåte for å lage brosjyre

 1. Velg et tema for brosjyren
 2. Avklar formålet med brosjyren og hvem som er mottaker
 3. Finn informasjon om temaet og hold styr på kildene du bruker
 4. Del opp temaet i sentrale undertemaer som er viktig å få med i brosjyren
 5. Skriv innholdet i brosjyren og følg strukturen i malen
  • Bruk et passende språk og skriv naturfaglig
  • Lag illustrasjonene (bilder, figurer, tabeller o.l.) til brosjyren
  • Husk å referere til de kildene du bruker

Mal for brosjyre

Vi har laget en mal for en brosjyre som er laget for et A4-ark som brettes i tre deler. Brosjyren får da 6 sider. De ulike sidene i malen inneholde følgende informasjon og struktur:

Mal for brosjyre - ark 1 Mal for brosjyre - ark 1 Mal for brosjyre - ark 2 Mal for brosjyre - ark 2

Hvorfor lage brosjyrer?

 • Brosjyrer er en sjanger som nevnes spesifikt i beskrivelsen av lesing som en grunnleggende ferdighet og må dermed anses som en viktig sjanger i naturfag. Det er også en sjanger som egner seg godt for samarbeid mellom naturfag og norsk. Elevene får trening i mange ulike kompetanser som er sentrale i begge fag: Først må de samle og systematisere informasjon. Deretter må de trekke viktig informasjon ut av tekster og bearbeide denne. Underveis må elevene holde styr på kildene sine og til slutt oppgi kilder de har brukt.
 • Brosjyreformatet innebærer at elevene må skrive tekster av begrenset lengde. Dette er krevende fordi elevene må ta kritiske valg for å få fram hovedmomentene og begrunne valgene. Ord og bilder må velges med omhu for å fremstille informasjon på en effektiv måte. Å lage brosjyrer er en fin oppsummeringsoppgave.
 • Dette er en autentisk skriveoppgave. Elevene får mulighet til å demonstrere forståelse av naturvitenskapelige begreper i et skriftlig format.
 • Lesere i alle aldersgrupper støter på brosjyrer i ulike sammenhenger. Brosjyrer er mye brukt for eksempel innen reiseliv, av politiske partier, for å gi helseinformasjon og i annonsering for ulike produkter.
 • Mange elever opplever oppgaven som motiverende.

Hvilke tema passer i brosjyrer?

Å lage brosjyre passer til kompetansemål som involverer å beskrive eller fortelle om et naturfaglig objekt eller fenomen, og kompetansemål som involverer å trekke fram noen viktige kjennetegn, beskrive hovedtrekk, samle og systematisere informasjon og presentere. Det er også viktig å bestemme formål og målgruppe for brosjyren.

Vurderingskriterier

Brosjyrene som elevene lager kan vurderes etter følgende kriterier:

 • Innholdet: Er det interessant, appelerende, informativt og objektivt?
 • Ordvalg: Presise ord hjelper leseren til å forstå mer om temaet.
 • Organisering og strukturering av tekst: Veiledes leseren effektivt gjennom informasjonen i brosjyren? Er det en logisk sammenheng mellom avsnittene? Er sidene ryddige?
 • Rettskriving, tegnsetting og referanseliste

Brosjyrer og tilpasset opplæring

Det er lett å tilpasse skriving av brosjyrer til elevers ulike alder og behov. Tilpasninger kan for eksempel gjøres ved at yngre elever skriver kortere tekster og bruker flere bilder og illustrasjoner enn eldre elever. Eldre eller høytpresterende elever kan i større grad enn yngre elever utfordres til å lage grafer og tabeller. De kan også bygge teksten sin på informasjon fra flere kilder enn yngre elever. For de yngste elevene kan læreren bestemme overskrifter, mens eldre elever kan komme fram til dette selv. Tilpasninger kan også gjøres ved bruk av ulike teksttyper. Det kan være enklere å skrive beskrivelser (for eksempel en brosjyre om jaguar), enn å skrive forklaringer (se eksempel Lag en brosjyre om nordlys) eller argumenterende tekster (for eksempel en brosjyre som presenterer argumentene til en interessegruppe).

 

Les mer om hva elevene kan lære av å lage brosjyrer i boka Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag.