Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
 • 45 min.

Lage reklamebrosjyre for selvlaget bilvoks

For å få elevene til å reflektere over forbruksvalg av bilpleieprodukter, skal de nå bruke det de har lært til å lage en reklamebrosjyre for sitt bilpleieprodukt. I brosjyren skal de fremheve de positive egenskapene ved produktet, og miljøperspektivet bør være tydelig i brosjyren.

Be dem:

 • tenke gjennom hvilken målgruppe produktet har og utforme brosjyren etter målgruppa.
 • bruke et passende språk og skrive naturfaglig.
 • lage gode illustrasjoner (bilder, figurer, tabeller o.l.) til brosjyren.

Vurdering

Arbeidet kan avsluttes med en muntlig, individuell prøve. Resultatet kan telle både i programfaget og i naturfag:

 1. Hva må en bilvoks inneholde?
 2. Beskriv hvordan du kan lage en bilvoks.
 3. Eleven får utdelt et bilpleieprodukt. Ved hjelp av strekkoden eller varenummeret skal eleven vise hvordan han/hun finner databladet.

Eleven skal tolke databladet. Hvilke farer kan bruk av produktet medføre? Hvilke forhåndsregler bør tas, og hvorfor?

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • CLP
  forkortelse for classification, labelling and packaging of substances and mixtures. Alle kjemikalier som er i salg skal klassifiseres, merkes og emballeres i tråd med EU sitt CLP-reglement. Farlige stoffer og stoffblandinger klassifiseres etter fareklassene helsefare, fysisk fare og miljøfare.
 • farepiktogram
  bilder som symboliserer de ulike farene ved stoffer og stoffblandinger
 • H-setning
  faresetninger som beskriver hva slags fare, for eksempel brannfare, det aktuelle kjemikaliet kan medføre, og også graden av fare, for eksempel svært brannfarlig
 • P-setning
  sikkerhetssetninger som gir råd om hvordan skadevirkninger av kjemikalier kan forhindres eller reduseres
 • varedeklarasjon
  en oversikt over hva et produkt inneholder

Er del av

Bakgrunnsstoff