Hopp til hovedinnhold

Klasseromsaktiviteter til geologien i geotopen

Elevene får trening i å identifisere bergarter og forstå de geologiske prosessene, slik at de lærer å lese den geologiske historien i sin geotop. Hvor skal dere finne geotopen og hva skal dere gjøre der? Her får dere tips til arbeidsmåter og aktiviteter.

Noen tips og råd for valg av geotop:

  • Bruk geotopen i geofag X, 1 og 2
  • Start geotoparbeidet i begynnelsen av skoleåret
  • Velg geotop så nær skolen som mulig slik at klassen skal kunne besøke geotopen så ofte som mulig.
  • Geotopen bør være mest mulig variert geofaglig (ulike type berggrunn, georessurser?, geofarer? etc.)
  • Besøk geotopen jevnlig gjennom hele undervisningsåret. Hver gang ny geofaglig prosess introduseres for eleven, gå ut i geotopen og se om dere finner spor etter denne prosessen.
  • Spør gjerne en geofaglig person i lokalmiljøet om hjelp.

Mål med arbeid i geotopen

  • Elevene må kunne lese geokart
  • Elevene må kunne identifisere bergarter og koble stein til geologiske prosesser
  • Elever må kunne koble bergartsdannende prosesser og platetektonikk
  • Elevene bør kunne sette sammen en geologisk historie

 

Aktiviteter til bergartsdannende prosesser

Etter hver bergartstype bør elevene kunne svare på følgende spørsmål:
Hvordan identifiserer du bergarten?
Hvilken historie forteller bergarten?
Hvordan kobler du bergarten til platetektonikken?

Sedimentære prosesser:

Magmatiske prosesser:

Metamorfe prosesser:

Aktiviteter som hjelper elever å identifisere stein

Aktiviteter til geologisk tid og rekkefølgen av geologiske prosesser

Er del av

Bakgrunnsstoff

Læremiddel