Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Passer for
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Observasjon over tid

Det er mykje som endrar seg over tid. Ein endringsprosess kan vare over dagar eller månadar – eller vere over på nokre få sekund. Likevel er det noko som er felles for korleis vi kan følge med på desse prosessane. I dette eksempelet har vi valt rusting, men du kan fint tilpasse det heilt andre prosessar.

Rust Foto: www.pixabay.com

 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Energi og materie (KE69)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 10. trinn
   • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar (KM831)
   • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger (KM832)
   • utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner (KM838)
  • 7. trinn
   • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar (KM768)
   • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn (KM769)
   • utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem (KM776)
  • 4. trinn
   • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar (KM793)
   • bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn (KM794)
   • utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer (KM799)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
Naturfaglig språk

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • prosess
  måten noe skjer på
 • undersøke
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe
 • hypotese
  en mulig forklaring som kan bli testet i en undersøkelse
 • notere
  skrive ned noe
 • forklaring
  en påstand som støttes av bevis
 • slutning
  noe du kommer fram til ved å bruke bevis
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe
 • tabell
  en måte å samle informasjon på ved å skrive ord og tall inn i et skjema

Fagspesifikke begrep

 • rusting
  en kjemisk reaksjon der jern reagerer med oksygen i lufta. Utgangsstoffene er jern og oksygen, og produktet er rust/jernoksid.

Tema

 • Aktiviteter for hjemmeskole
 • Tid