Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

1C. Observere nærområde 1

Elevene prøver ut kunnskapen de har fått om de tre ulike hovedbergartene ved å observere eget nærområde. De kan observere både bygninger, kantsteiner og eventuelt skulpturer. Poenget er at de skal observere det som er menneskeskapt og bygget av stein.

Si til elevene: Nå skal vi gå ut i skolens område og se etter noe som er bygget av stein i nærheten. Kan vi kjenne igjen hvilken bergart det er laget av?

Del elevene i grupper på 4–5 elever, og la hver gruppe finne sin lokalitet og observere den. Når alle har funnet sitt sted, besøker alle gruppene hverandres lokalitet, der bergarten blir presentert.

Spørsmål gruppene kan svare på kan være:

 • Hvilken bergart tror dere dette laget av? [Magmatisk bergart (granitt), metamorf bergart (gneis), sedimentær bergart (skifer, kalk, sandstein).]
 • Hvordan kan dere se det? [Prikker, striper, lag-på-lag.]
 • Er det tydelig mønster i bergarten, eller var det vanskelig å lese den?

I klasserommet etterpå kan dere oppsummere hva som ble observert. Skriv på tavla:

 

Magmatiske bergarter:

Metamorfe bergarter:

Sedimentære bergarter:

 

III

 

 

II

 

 

 

Spør alle gruppene hva slags bergart de fant og presenterte. Sett tellestreker ved aktuell bergart.

Spør elevene: Hva fant vi mest av? [……….] Bruk resultatene i tabellen på tavla og la elevene lese av og definere funnene. Konkluder.

La elevene skrive i bøkene sine:

BYGGESTEINER + dato

Vi har vært ute og observert hvilke bergarter som har blitt brukt til å bygge med.
Min gruppe så på ……. (la elevene selv beskrive sin lokalitet)
Den var laget av ….. .

De fleste byggesteinene vi så var ……………… bergarter.
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • magmatiske bergarter
  prikkete steiner
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe