Undervisningsopplegg

Tidsbruk

 • 135 min.

Økt 1: Sortere bergarter

Når elevene har lært om alle de tre bergartene, kan elevene øve seg på å sortere de ulike bergartene i grupper.

Læringsmål

Elevene skal

 • kunne si noe om den historien vårt område har vært en del av, ut fra funnene sine
 • få trening i å observere og identifisere bergarter som blir brukt i ulike type bygninger, heller, kanter og annet

 

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
 1A. Repetere de tre hovedbergartene  30 minutter
 1B. Spille steinspillet  15 minutter
 1C. Observere nærområde 1  45minutter
 1D. Observere nærområde 2  45 minutter
 TOTALT  135 minutter

 

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • magmatiske bergarter
  prikkete steiner
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
Forsøk og praktisk arbeid

1A. Repetere de tre hovedbergartene

Elevene skal gå sammen i grupper, og repetere de ulike hovedgruppene av bergarter før de sorterer steinene.

Si til elevene: 

 • Nå skal dere deles inn i ekspertgrupper på 3–4 elever. Hver av gruppene får en stein. Noen grupper får prikkete stein, noen får stripete og noen får lag-på-lag stein.
 • Dere skal observere steinen nøye sammen på gruppa, og snakke om alt dere har lært om denne steinen. Hvor kommer den fra? Hva den heter på naturfagspråket? Hva er prikkene/stripene i steinen? Hvorfor er det forskjell på størrelsen på prikkene/stripene?
 • Skriv ned det dere kommer frem til på et ark.
 • Når dere blir ferdige, kan dere gå i steinsamlingen og finne flere steiner som er lik den dere har snakket om.
 • Etterpå skal vi skrive alt dere har lært på tavla.

På jakt etter tydelig mønster

Oppsummering:

Del tavla i tre kolonner:

 

Prikkete 

Stripete 

Lag-på-lag 

 

 

 

 

 

 

 

La en og en gruppe få presentere en ting de har på arket, og skriv ned stikkord av det de sier i riktig kolonne. Ha en benk eller pult stående under tavla, og la elevene legge steinene sine under riktig bergart. Modeller som er brukt i innlæringen kan gjerne ligge sammen med steinene, på riktig sted. Slik blir steinene og modellene av steinene sortert under riktig bergart og begreper, og blir til slutt en utstilling.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • magmatiske bergarter
  prikkete steiner
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein
Forsøk og praktisk arbeid

1B. Spille steinspillet

Elevene repeterer kunnskapen gjennom steinspillet.

Steinspillet som brettspill: naturfag.no/steinspill

steinspillet

Elevene kan gjerne få med seg et eksemplar av spillet hjem (+ steiner), slik at de kan lære søsken, foreldre og andre om de tre hovedtypene bergarter vi har og deres historie.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • magmatiske bergarter
  prikkete steiner
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein
Forsøk og praktisk arbeid

1C. Observere nærområde 1

Elevene prøver ut kunnskapen de har fått om de tre ulike hovedbergartene ved å observere eget nærområde. De kan observere både bygninger, kantsteiner og eventuelt skulpturer. Poenget er at de skal observere det som er menneskeskapt og bygget av stein.

Si til elevene: Nå skal vi gå ut i skolens område og se etter noe som er bygget av stein i nærheten. Kan vi kjenne igjen hvilken bergart det er laget av?

Del elevene i grupper på 4–5 elever, og la hver gruppe finne sin lokalitet og observere den. Når alle har funnet sitt sted, besøker alle gruppene hverandres lokalitet, der bergarten blir presentert.

Spørsmål gruppene kan svare på kan være:

 • Hvilken bergart tror dere dette laget av? [Magmatisk bergart (granitt), metamorf bergart (gneis), sedimentær bergart (skifer, kalk, sandstein).]
 • Hvordan kan dere se det? [Prikker, striper, lag-på-lag.]
 • Er det tydelig mønster i bergarten, eller var det vanskelig å lese den?

I klasserommet etterpå kan dere oppsummere hva som ble observert. Skriv på tavla:

 

Magmatiske bergarter:

Metamorfe bergarter:

Sedimentære bergarter:

 

III

 

 

II

 

 

 

Spør alle gruppene hva slags bergart de fant og presenterte. Sett tellestreker ved aktuell bergart.

Spør elevene: Hva fant vi mest av? [……….] Bruk resultatene i tabellen på tavla og la elevene lese av og definere funnene. Konkluder.

La elevene skrive i bøkene sine:

BYGGESTEINER + dato

Vi har vært ute og observert hvilke bergarter som har blitt brukt til å bygge med.
Min gruppe så på ……. (la elevene selv beskrive sin lokalitet)
Den var laget av ….. .

De fleste byggesteinene vi så var ……………… bergarter.
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • magmatiske bergarter
  prikkete steiner
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
Forsøk og praktisk arbeid

1D. Observere nærområde 2

I denne aktiviteten får elevene trening i å lese stein ut ifra de kunnskapene/den nøkkelen de har fått. De skal samle 3–4 bergarter hver med tydelig mønster, for så å analysere hva som har hovedsakelig har skjedd i området vårt.

Si til elevene:

 • Nå skal vi jobbe som geologer ute i felt. Dere skal jobbe to og to.
 • Oppgaven er at dere skal finne steiner som har tydelig mønster.
 • Dere får maks ta fire steiner med tilbake til klasserommet.
 • Av og til kan steiner være flyttet fra der de egentlig kommer fra. Derfor skal vi ta eller slå løs biter av fast fjell. Alle må ha vernebriller på når vi slår i fjell og stein, for det kan sprute små steinbiter i øynene. Hvert elevpar skal ha en hammer (og evt. meisel) og to par vernebriller med.
 • I tillegg tar dere med en pose hver til å legge steinprøvene i. Husk at steinprøvene skal være på størrelse med knyttneven din.

Si til elevene at du har bestemt hvem som skal jobbe sammen, og presenter gruppene for eksempel ved å skrive navnene til hvert elevpar på tavla.

Oppsummer oppgaven med elevene og spør: Hva er oppgaven dere har fått? [Finne stein med tydelig mønster.] Skriv det på tavla, og understrek at det skal være tydelig mønster. Spør: Hvor mange steiner får dere ta med? [Maks fire.] Skriv det på tavla. Spør: Hvordan skal dere finne steinene? [Hugge biter av fjellet.] Skriv det på tavla. Si til elevene: Hvilket utstyr trenger dere på hver gruppe? [En hammer, to vernebriller og to poser.] Skriv det også på tavla. 

Oppgave
 • finne steiner som har tydelig mønster
 • maks fire steiner
 • hugg biter av fjellet

 • Hvert par skal ha:
  - en hammer/meisel
  - to par vernebriller
  - to poser

 

Si til elevene: Nå skal dere snakke med makkeren deres og bli enige om hvem som tar ansvar for hvilket utstyr – HUSK at utstyret skal tilbake også. La hvert par få si hva de har blitt enige om, og noter ved navnene på tavla hvem som har ansvar for hva.

Spør til slutt: Vet alle hva de skal gjøre og hva de skal ha med? (La et par-tre elever få oppsummere.)

Finn frem utstyret og si: Én på hver gruppe skal hente nødvendig utstyr – sjekk på tavla at du har fått med deg alt.

Ta med elevene samlet til et egnet område, eller bruk skolens område hvis det er mulig.

Når alle er ferdige med sine funn, går dere samlet tilbake til klasserommet. Utstyret legges på plass og alle setter seg ned med sin egen pose med steinprøver (parvis – slik de jobbet ute). Si til elevene: Nå skal dere sortere steinene i ulike grupper; stripete, prikkete og lag-på-lag på pultene deres slik at det er lett å telle opp.

Lag en tabell på tavla:

Magmatiske bergarter:

Metamorfe bergarter:

Sedimentære bergarter:

 

III

 

 

IIII

 

 

Spør hvert elevpar: Hvor mange prikkete steiner fant dere? Registrer svaret med streker i femmer-bunter – gjenta dette med alle bergartene og alle gruppene. Til slutt telles alle strekene opp, og tallet skrives i de respektive rutene. La gjerne elevene telle selv, så kontrollerer dere i fellesskap til slutt.

La elevene skrive av tabellen i arbeidsboka si: (de trenger bare skrive summen av strekene)

OBSERVASJON AV BERGARTER + dato

 

Eksempler på tekst elevene kan skrive i bøkene sine:

Vi fant flest prikkete steiner. Prikkete steiner kommer fra vulkaner. Det betyr at det har vært aktive vulkaner her for millioner av år siden.

Vi fant flest stripete steiner. Stripete steiner kommer fra fjellkjeder. Det betyr at det har vært bevegelser i fjellet her – at fjellet har fått «juling» og har forandret seg.

Vi fant flest lag-på-lag-steiner. Lag-på-lag-steiner kommer fra elver og hav. Det betyr at fjellet her er mange millioner år gammel havbunn. Vi fant fossiler også.

 

Foto: Annette Tingsdad Foto: Annette Tingsdad

Når dere har gått gjennom alle bergartene og historienen deres, kan det være interessant å lage et nytt tankekart på tavla sammen med elevene. Sammenlign dette tankekartet med det første de lagde, og diskuter læringseffekten. Kan vi mer om stein nå enn før? Hva har vi gjort? Hva har vi lært? Hvordan har vi lært det? – la elevene reflektere over det de har lært i plenum.

Kommentarer/praktiske tips

Det kan lønne seg å gjøre noen undersøkelser på forhånd om hva dere kan forvente å finne, og å lese seg litt opp på egen lokalitet.

Det finnes noen nettsider som kan være til hjelp: NGU, Kart i skolen, Store norske leksikon.

Noen kommuner har egne geologiforeninger, det er kanskje mulig å få hjelp og tips derfra?

Materialer og utstyr

 • vernebriller
 • små slegger/hammere som egner seg til å slå i stein med
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • magmatiske bergarter
  prikkete steiner
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe