Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Vurdering av elektrisk regulator for vifte

Her er forslag til hvordan vifteregulatoren kan vurderes. Vi har tatt utgangspunkt i koblingsskjema, utførelse og sikkerhet.

Koplingsskjema

Be elevene tegne et koplingsskjema som viser hvordan de har koplet komponentene i regulatorkretsen. Koplingsskjemaet kan f.eks. vurderes ut fra følgende kjennetegn på lav, middels og høy måloppnåelse: 

 1. Høyt nivå: Entydig koplingsskjema hvor alle elementer, inkludert batteri, motstander og motor, er korrekt plassert. Koblingsskjemaet er i overenstemmelse med faktisk kobling. God faglig beskrivelse av hvordan kretsen fungerer som en hastighetsregulator 
 2. Middels nivå: Koplingsskjema hvor alle elementer er med. Overenstemmelse mellom kobling og elementene i koplingsskjema. Ufullstendig faglig forklaring av hvordan kretsen fungerer som en hastighetsregulator.
 3. Lavt nivå: Ufullstendig koplingsskjema hvor elementer mangler. Ikke samsvar mellom koblingsskjema og kobling. Mangler faglig forklaring av hvordan kretsen fungerer som en hastighetsregulator.

Utførelse

Her kan dere legge vekt på fin utførelse og sikkerhet. Det er ikke satt opp forslag til nivådeling.

 • Ryddig. Ikke for lange ledninger mellom komponentene (unngå ”spagetti”) 
 • Pene loddinger, ikke for mye loddetinn. Tilstrekkelig avstand mellom loddingene - ikke fare for kortslutning
 • Materialvalg og varmeutvikling. Ikke uisolerte strømførende ledninger eller motstander mot brennbart materiale (det er så små strømmer her at det i praksis ikke er farlig, men det kan være greit å være oppmerksom på) 
 • Loddepunktene ikke bærende. Ledningene må festes slik at ikke noen av kompnentene blir hengende etter loddepunktene. Det er de ikke beregnet på.

Naturfaglig kunnskap

 1. Høyt nivå: Eleven har god kunnskap om sammenhengen mellom antall motstander i kretsen, strømstyrke og hastigheten på motoren. Kan gi god faglig forklaring på denne sammenhengen både for serie- og parallellkopling. Kan gjøre enkle beregninger med utgangpunkt i kretsen i koplingsskjemaet 
 2. Middels nivå: Eleven har noe kunnskap om sammenhengen mellom antall motstander i kretsen, strømstyrke og hastigheten på motoren. Kan ikke gi faglig forklaring på denne sammenhengen for begge koblingsmåter (serie- og parallellkopling). Kan gjøre enkle beregninger med utgangpunkt i kretsen i koplingsskjemaet
 3. Lavt nivå: Eleven kjenner funksjonen til komponentene i kretsen, men har ikke kunnskap om sammenhengen mellom antall motstander i kretsen, strømstyrke og hastigheten på motoren. Kan ikke gi faglig forklaring på denne sammenhengen verken for en serie- eller en parallellkopling. Kan ikke gjøre enkle beregninger med utgangpunkt i kretsen i koplingsskjemaet.