Undervisningsopplegg

Hvor

 • Inne
 • Skog

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Det nye treet i skogen

Dette undervisningsopplegget er knyttet til den introduserte plantearten platanlønn, Acer pseudoplatanus. Introduserte arter kan være et spennende utgangspunkt i naturfagundervisninga fordi det er knyttet til at endringen skjer her og nå, og med et uvisst utfall.

Undervisningsopplegget består av rollespill og feltarbeid. Rollespillet skal vekke elevenes interesse for trærne i nabolaget. I feltarbeidet skal elevene dokumentere spredning av platanlønn i nærmiljøet.

Platanlønn er nå forvillet i alle fylker til og med Troms (sørlige deler), men den er plantet til Vest-Finnmark. Platanlønn vokser utenom kultur inn til Mjøsa på Østlandet og i et bredt belte i dal-, kyst- og fjordstrøk til Vesterålen. På Miljøverndepartementets nettsted, Miljøstatus i Norge, slås det fast at:

"Platanlønn er blitt en problemart som på sikt kan endre skogbildet ved å presse ut hjemlige tre- og planteslag. Dette kan føre til at dyr og planter som er avhengige av de opprinnelige treslagene kan forsvinne."

Avhengig av hvor i landet man befinner seg vil det variere hvilke introduserte arter som er aktuelle å bruke i undervisninga (se nettressurser for tips). I Sør-Norge kan det være aktuelt å sammenligne platanlønn med spisslønn. Kanskje kan dette undervisningso­pplegget gi idéer som kan brukes i undervisning om andre introduserte arter?

 

Elever som har jobbet med udervisningsopplegget

Takk til Line W. Dreyer og Erik Baalmann på Grønnåsen skole, som har vært villige til å prøve utkast til opplegget sammen med sine elever.

Kildehenvisning: Fremstad, E. og R. Elven (1996) Fremmede planter i Norge. Platanlønn (Acer pseudoplatanus L.). Blyttia 54:61-78.

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

Forutsetter

Nettressurser

(miljostatus.no)
(sabima.no)
(miljostatus.no)