Undervisningsopplegg
Hvor
 • Inne
 • Skog
Passer for
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Det nye treet i skogen

Dette undervisningsopplegget er knyttet til den introduserte plantearten platanlønn, Acer pseudoplatanus. Introduserte arter kan være et spennende utgangspunkt i naturfagundervisninga fordi det er knyttet til at endringen skjer her og nå, og med et uvisst utfall.

Undervisningsopplegget består av rollespill og feltarbeid. Rollespillet skal vekke elevenes interesse for trærne i nabolaget. I feltarbeidet skal elevene dokumentere spredning av platanlønn i nærmiljøet.

Platanlønn er nå forvillet i alle fylker til og med Troms (sørlige deler), men den er plantet til Vest-Finnmark. Platanlønn vokser utenom kultur inn til Mjøsa på Østlandet og i et bredt belte i dal-, kyst- og fjordstrøk til Vesterålen. På Miljøverndepartementets nettsted, Miljøstatus i Norge, slås det fast at:

"Platanlønn er blitt en problemart som på sikt kan endre skogbildet ved å presse ut hjemlige tre- og planteslag. Dette kan føre til at dyr og planter som er avhengige av de opprinnelige treslagene kan forsvinne."

Avhengig av hvor i landet man befinner seg vil det variere hvilke introduserte arter som er aktuelle å bruke i undervisninga (se nettressurser for tips). I Sør-Norge kan det være aktuelt å sammenligne platanlønn med spisslønn. Kanskje kan dette undervisningso­pplegget gi idéer som kan brukes i undervisning om andre introduserte arter?

 

Elever som har jobbet med udervisningsopplegget

Takk til Line W. Dreyer og Erik Baalmann på Grønnåsen skole, som har vært villige til å prøve utkast til opplegget sammen med sine elever.

Kildehenvisning: Fremstad, E. og R. Elven (1996) Fremmede planter i Norge. Platanlønn (Acer pseudoplatanus L.). Blyttia 54:61-78.

Forutsetter

Nettressurser

(miljostatus.no)
(sabima.no)
(miljostatus.no)
Forsøk og praktisk arbeid

Rollespill: Det nye treet i skogen

Hensikten med rollespillet er at elvene skal bli kjent med utseende, bruksområde og fysiske krav til trær i skolens nærområde. Rollespillet har som utgangspunkt at trærne plutselig har lært seg å snakke, og nå benytter de denne muligheten til å bli bedre kjent med hverandre. Trærne skal fortelle om hva som er typisk for dem. De skal drøfte hva som skjer dersom den introduserte arten platanlønn sprer seg. 

 

Det nye treet i skogen

Forberedelse

Det er fire forskjellige roller: bjørk, rogn, osp og nykommeren platanlønn. Del elevene i klassen på de fire forskjellige rollene. Elever som har fått samme rolle kan forberede seg sammen. Til forberedelsen får de utdelt rollekort (se vedlegg) som gir litt grunnlag for hva de kan fortelle om seg selv, sin bakgrunn, og synspunkter de har på spredning av platanlønn. Biologisk sett kan ospas bekymring her knyttes til at den krever en del lys, mens platanlønn har store blad som kaster mye skygge.

Elevene bør tenke  på fordeler og ulemper med spredning av platanlønn. Hva skjer om platanlønna får spre seg fritt? Har det konsekvenser for de andre trærnes vekst?  Kan og bør de regulere spredningen av platanlønna på noen måte?

Elevene bør få minst en skoletime til forberedelse. De bør også supplere med andre kilder enn rollekortene (se nettressurser i margen).

Gjennomføring av rollespill

Her møtes elever med ulike roller til en diskusjon. Det kan gjerne være to som spiller hvert tre slik at de kan supplere hverandre. Diskusjonen trenger ikke å ende med en avgjørelse om platanlønna får bli eller ikke, men det er viktig å oppmuntre til at argumentene skal begrunnes faglig.

Rollespillet kan gjennomføres gruppevis eller enkeltvis med resten av som publikum.

 

Etterarbeid

Etter rollespillet kan de diskutere temaet innførte arter på et mer generelt grunnlag. I noen tilfeller ser man at arter utenfra kan være skadelig for mangfoldet i naturen. Mink og lakseparasitten Gyrodactylus salaris kan være verdt å nevne.

I naturforvaltning er det i utgangspunktet et prinsipp at man skal ta vare på et områdes opprinnelige arter. Samtidig bør man få fram at naturen hele tiden er i forandring, og at arter kommer til nye områder også uavhengig av mennesker. Det kan for eksempel hende at platanlønn etter hvert ville spredd seg langs norskekysten også uten hjelp av mennesker, men da ikke så raskt.

Man kan også spørre om vi mennesker har et moralsk ansvar for å passe på at vi ikke flytter arter til områder de ikke ville nådd ved egen hjelp?

 

Kommentarer/praktiske tips

Rollespillet kan erstattes med en innledende fortelling om trærne på haugen, og hva trærne snakker om i disse dager.

En 5.klassing som deltok i rollespill skriver i logg ”Jeg synes det var litt rart at vi skulle forestille trær. Og jeg syntes det var litt vanskelig å lage et skuespill. Men når vi skulle vise fram vårt så gikk det kjempebra og det var litt artig også. Da vi gikk ut syntes jeg det var artig og finne inntrengeren/ platan-lønn. Det var fordi at det var spennende.”

Materialer og utstyr

 • Rollekort

Nettressurser

(miljolare.no)
(miljolare.no)
Forsøk og praktisk arbeid

Feltarbeid: Registrer platanlønnetrær

Elevene skal finne ut hvor mange platanlønnetrær som finnes innenfor et avgrenset område. Deretter skal elevgruppene velge seg hvert sitt platanlønnetre som undersøkes nærmere.

Registrering av hvilke andre trær som er platanlønnas nærmeste naboer kan si noe om hvilke treslag som mest sannsynlig vil påvirkes av at platanlønn etablerer seg. Andre relevante data kan være omtrentlig høyde og/eller omkrets på platanlønnetrærne. Avhengig av årstid kan det være relevant å registrere om trærne har blitt så store at de har fått blomster eller frø. Man bør få fram at dette er avgjørende for videre spredning. Lønnetrær har karakteristiske vingefrø som de fleste barn kjenner.

Det lønner seg å la elevene sette opp et enkelt skjema for de opplysninger man blir enige om å registrere.

Totalt antall platanlønn i det undersøkte området:  
Arter som er platanlønnas nærmeste naboer:  
Gjennomsnittsverdier og største verdier for høyde og/eller omkrets:  
Antall platanlønn med blomster/frø:  


Som etterarbeid kan elevene lagre informasjonen på miljølære.no, slik at det blir mulig å følge utviklingen over tid. Sannsynligvis vil det virke motiverende for elevene at de kan være med på å dokumentere utviklinga over et lengre tidsrom.

 

Elever som har jobbet med undervisningsopplegget

Materialer og utstyr

 • blyant
 • papir

Nettressurser

(miljolare.no)
(miljolare.no)
(miljolare.no)
(miljolare.no)

Aktiviteter med lønnetre

Her er forslag til aktiviteter som kan gjøres som etterarbeid i tilknytning til undervisningsopplegget "Det nye treet i skogen". 

 

Elever som driver feltarbeid

 

 • Lag lønnekrans til å pynte undervisningsrommet eller til å ha på hodet.
 • Tre lønnefrø etter hverandre på en lang snor. Heng den i vinudet.
 • Hvor kommer lønnesirup fra? Prøv å lag din egen.
 • Hvordan ser det Canadiske flagget ut? Hvorfor tror du det er slik?
 • Avtrykk av blad: Fint til pynt og for å observere nervene i bladet.
 • Bruk lupe til å observere barken på trærne og lag avtrykk og sammenlign.
 • Hvem bor i lønnetreet? Sett deg ned og studer et tre i 30 minutter. Hvem ser du bruker treet?
 • Hva bruker vi lønnetreet til?
 • Studer frø fra lønnetreet.
 • Hvordan sprer frøene seg?

 

 

 

Er bakgrunnsstoff for