Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 4: Digitalisering

kode

Informasjon frå sensorar blir ofte presentert som ein graf. I denne økta skal elevane erfare korleis også informasjon frå ulike sensorar kan bli digitalisert ved å gjerast om til binær kode. For å kunne digitalisere signal frå ein sensor, må signalverdiane gjerast om frå desimale tal (titalssystemet) til binære tal. Elevane må vurdere kva slags informasjon som skal kommuniserast frå det smarte plagget og om informasjonen kan sendast ved hjelp av binær kode.

Læringsmål

Elevane skal kunne

 • forklare korleis digital informasjon blir overført frå sendar til mottakar

Tidsbruk

4A. Binære tal 20 minutt
4B. Sampling 25 minutt
4C. Oppdrag snakketøy 15 minutt
TOTALT 45 minutt
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • adresse
  unik identifikasjonsopplysning for ein geografisk stad eller ein eining
 • basestasjon
  sendar- og mottakarstasjon i mobilnettet
 • binære tal
  tal i totalssystemet som blir uttrykt med symbola 0 og 1
 • binær kode
  informasjon omsett til teikna 0 og 1 som datamaskinar kan lagre og overføre
 • dekning
  geografisk rekkevidde av eit trådlaust nett
  For eksempel mobilnett eller wifi.
 • funksjon
  kva noko gjer, eller kva det brukast til
 • grensesnitt
  kopling mellom to delar av eit kommunikasjonssystem
 • informasjon
  opplysningar som blir sende mellom delane i eit kommunikasjonssystem
 • internett
  globalt elektronisk kommunikasjonssystem som du kan koble deg til trådlaust eller med kabel
 • kryptering
  omforming av data slik at informasjonen dei inneheld ikkje kan lesast av uvedkommande
 • mottakar
  endepunkt for ei informasjonsoverføring
 • sampling
  avlesing av et signals nivå ved faste tidsintervaller og omforming av nivået til en digital tallverdi
 • sendar
  startpunkt for ei informasjonsoverføring
 • system
  noko som består av fleire delar som verkar saman

Forskerspirebegrep

 • kravspesifikasjon
  skildring av eigenskapar og funksjonar som eit produkt skal ha
 • modell
  forenkla framstilling, for eksempel ein gjenstand eller ein figur, som hjelper oss å forstå noko