Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

 • 20 minutter

2A. Observer dinosaurskjeletter

1. Sammenlign skjeletter. Studer bildene av de to dinosaurskjelettene. Si: Hva er likt, og hva er forskjellig på de to dinosaurskjelettene? La elevene få god tid til å sammenligne skjelettene, snakke sammen to og to og notere likheter og forskjeller på et ark eller i arbeidsboka. Du kan også vise på tavla hvordan du lager en tabell: 

 
Forskjeller Likheter
 

Lang hale   

 

 

 

 
 

 

skjeletter med øglehofte og fuglehofte uten farge

Etter at elevene har diskutert og notert, kan du høre hva de har funnet ut, og notere stikkord i tabellen på tavla. Anerkjenn svarene.

2. Studer hofteknoklene. Så forteller du: Når dinosaur-forskerne, paleontologene, observerer dinosaurskjeletter, er det noen knokler de ser nærmere på enn andre: knoklene i hoftene. De har funnet ut at de kan dele dinosaurer inn i to hovedgrupper, med to forskjellige oppbygninger av hoftene. Del ut figur av de to hoftetypene, og be elevene finne igjen knoklene på dinosaurskjelettene og farge dem i samme farge som på figuren. Slik kan du se om de har forstått hvor knoklene hører hjemme. 

skjeletter med øglehofte og fuglehofte

Observer de tre hofteknoklene nærmere. Si: Disse knoklene er hofteknoklene. Det er ett sett hofteknokler på hver side av dinosaurkroppen. Vis hvor hofteknoklene er på deg selv, og be elevene kjenne etter om de kan kjenne litt av hofteknoklene sine. Vis gjerne et menneskeskjelett og/eller et dyreskjelett (gjerne en fugl), og studer hofteknoklene nøye.

3. Sammenlign hofteknoklene. Si: Hva er likheten mellom de to hoftetypene? [Begge har tre knokler, en (rød) over og to (oransje og grå) under.] (Den røde heter tarmbein, den oransje heter skambein og den grå heter setebein.)

Hva er forskjellen på hofteknoklene på de to dinosaurene? [Den oransje og den grå knokkelen går ut til hver sin side på den ene, mens de ligger inntil hverandre (bakover) på den andre. Den røde knokkelen er smalere og høyere på den ene, og bredere og lavere på den andre.]

4. Gi knoklene navn. Hoftetypen til venstre kalles øglehofter. Forskerne kaller dinosaurer med en sånn hofte øglehofte-dinosaurer. Be elevene skrive øglehofter under figuren til venstre. (Du kan også bruke det vitenskapelige navnet: Saurischia-dinosaurer (uttales sau-ris-ki-a). På gresk betyr sauros øgle, mens ischion betyr hofteledd. En saurolog er en som studerer øgler.)

Hoftetypen til høyre kalles fuglehofter. Hva tror dere forskerne kaller dinosaurer som har slike hoftebein? [Fuglehofte-dinosaurer.] Be elevene skrive fuglehofter under figuren til høyre. (Vitenskapelig navn: Ornithischia-dinosaurer (uttales orni-tis-ki-a). På gresk betyr ornitheos fugl, og ischion betyr hofteledd. En ornitolog er en som studerer fugler.)

5. Lag huskeregler. Hva synes dere hoftene ligner på? [Øglehoften kan kanskje se ut som en tannløs krokodille som gaper nedover? Fuglehoften ser kanskje ut som et fuglehode?] La elevene komme med sine betraktninger, noe som kan gjøre det lettere å huske dem fra hverandre.

Eksempel på hva hoftene kan ligne på. Eksempel på hva hoftene kan ligne på.  

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • evolusjon
  utvikling av arter over lang tid
 • geologisk tidsperiode
  et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.
 • hofte
  overgang mellom kropp og bakbein
 • kjøtteter
  En organisme som spiser kjøtt. Kjøttetende dyr kalles ofte rovdyr.
 • knokler
  gir kroppen form og holder den oppe, kalles ofte bein
 • paleontolog
  en forsker som studerer arter som levde i fortiden
 • planteeter
  organisme som spiser planter

Forskerspirebegrep

 • forklare
  bruke bevis for å støtte en påstand
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe