Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 3: Teikne ein sko

Oppfinnar Foto: www.pixabay.com I denne økta skal elevane løyse oppdraget med å teikne ein ny sko. Dei skal knyte eigenskapane til skoen saman med kva skoen skal brukast til. 

Læringsmål

Elevene skal kunne 

 • beskrive kva for stoff og eigenskapar til stoff som passar til ein bestemt bruk

Tidsbruk 

Gjenta oppdraget 5–10 min
Teikne sko 25–30 min
Vise fram teikningane 15–20 min
TOTALT 45–60 min

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • eigenskap
  korleis eit stoff ser ut, luktar, smakar, kjennest, kva slags lyd det lagar eller korleis det blandar seg med andre stoff
 • stoff
  det som alle ting er laga av. Ulike stoff har ulike eigenskapar.

Forskerspirebegrep

 • begrunne
  fortelje kvifor man meiner noko
 • beskrive
  fortelje med ord eller bilde korleis noko er
 • observere
  bruke sansane til å få informasjon om noko
 • samanlikne
  sjå etter kva som er likt og ulikt mellom to eller fleire ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjenneteikn