Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Lyspynt i vintermørket

Når vintermørket senker seg, er det hyggelig å tenne lys inne. Hvorfor ikke lage lyspynt med utgangspunkt i ulike symboler? Her er en aktivitet hvor vi arbeider tverrfaglig med kunst og håndverk, naturfag og matematikk.

Åttetakket stjerne er ofte brukt i utsmykninger og ornamenter i muslimske land Åttetakket stjerne er ofte brukt i utsmykninger og ornamenter i muslimske land

Læreplan i kunst og håndverk

 • Etter 7. årstrinn
  • Design
   • bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer
 • Etter 10. årstrinn
  • Design
   • beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Geometri
   • analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep
   • beskrive og gjennomføre spegling, rotasjon og parallellforskyving
  • Måling
   • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
 • Etter 10. årssteget
  • Geometri
   • undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar
   • utføre, beskrive og grunngje geometriske konstruksjonar med passar og linjal og dynamisk geometriprogram
   • utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement ved hjelp av geometriske idear og gjere greie for geometriske forhold som har særleg mykje å seie i teknologi, kunst og arkitektur

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Teknologi og design
   • planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt
 • Etter 10. årstrinn
  • Teknologi og design
   • utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling