Diskusjonsoppgave

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
 • fysikk 1
 • fysikk 2

Kva går lyd gjennom?

 

9.6 Kva går lyd gjennom NN

Vis grubleteikninga til elevane. PDF: bokmål nynorsk

Les høgt dei ulike utsegnene eller la elevane lese dei sjølve. 

Bruk  tenk-par-del  der kvar enkelt elev først tenker gjennom kven han/ho er mest einig med. La dei så fortelje kvarandre to og to kva dei tenker. Be dei om å grunngi kvifor dei tenker som dei gjer. La til slutt nokre av elevane fortelje heile klassen kva dei snakka om.

La to og to elevar samarbeide. Den eine eleven held klokka mot enden av ulike typar materiale som er ein meter langt (ull, plast, metall). Den andre eleven skal halde øyret mot den andre enden av materialet. Spør: Kor godt høyrer de lyden gjennom materialet? Korleis er det forskjellig frå å høyre lyden gjennom luft? La elevane høyre lyden gjennom ein ballong eller plastpose som er fylt med vatn. Spør: Er det forskjell på kva du kan høyre når lyden går gjennom ulike materiale?

Sei: Nokre musikarar, som Michel Redolfi, spelar konsertar under vatn. Be elevane finne ut meir om slik musikk.

Faglig forklaring

Lyd spreier seg ut frå ei kjelde ved å få partiklar ved sida av til å vibrere. Desse partiklane sender vibrasjonane vidare til partiklane ved sida av seg, og desse sender vibrasjonane vidare og så vidare. Jo tettare partiklane er, jo betre går lyden. Partiklane i gassar er spreidde og ligg ikkje ved sida av kvarandre, slik at lyden går seinast i gassar. Lyd går raskast i faste stoff, og nesten like raskt i væsker. Det meste av den lyden vi høyrer går gjennom luft. Lyd som går gjennom faste stoff eller væsker kan høyrest annleis ut, fordi ulike frekvensar går meir eller mindre lett gjennom faste stoff og væske. Dette får kvaliteten på lyden til å endre seg. 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • undersøke fenomener knyttet til lyd, hørsel og støy, diskutere observasjonene og forklare hvordan lyd kan skade hørselen

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Klassisk fysikk
   • definere og regne med begrepene frekvens, periode, bølgelengde og bølgefart, og forklare kvalitativt bøynings- og interferensfenomener

Materialer og utstyr

klokke med høg tikkelyd
ulikt materiale som er minst ein meter (ull, plast, metall)