Hopp til hovedinnhold

Nye valgfag på ungdomstrinnet

Utdanningsdirektoratet har denne høsten lansert lærerveiledninger til alle valgfagene og det er med utgangspunkt i disse naturfag.no nå har utviklet fem valgfagsider. Her vil du finne læringsressurser, veiledninger og fagartikler.  Du vil også finne en samling lenker til de andre nasjonale sentrenes valgfagsider. Artikkelen fremhever et utvalg av ressursene som finnes på disse nettsidene.

I følge lærerveiledningene skal undervisningen inneholde elementer fra flere fag og noe skal også være prosjektbasert. Valgfagsidene viser eksempler på slike læringssekvenser. Du finner også små, praktiske forsøk som du kan sette sammen og tilpasse til din elevgruppes behov.

Læringsressurser i forskning i praksis
Valgfaget forskning i praksis skal gi elevene erfaring med vitenskapelige arbeidsmetoder. Faget består av to hovedområder der det ene legger vekt på selve utvikling av en idè eller hypotese og det andre omfatter den praktiske utforskningen.  I hovedområdet Idèutvikling skal elevene utvikle hypoteser, hente inn relevante data og sammenlikne og diskutere ideer med andre elever. Temaene som skal undersøkes kan være naturvitenskapelige, men det kan også være spørsmål knyttet il samfunnslivet forøvrig. I det andre hovedområdet Praktisk utforskning skal elevene observere, samle inn og systematisere data. Elevene skal gjøre egne tolkninger av resultatet og sammenligne dette med andres funn.

Scientia-veiledningshefte
Scientia - vitenskapelig metode i ungdomsskolen er en lærerveiledning fra Forskningsrådet. Heftet er bygget opp slik at det kan brukes som en introduksjon til vitenskapelige arbeidsmetoder generelt, både for store og små prosjekter. Scientia-metoden er en videreutvikling fra Nysgjerrigpers arbeidsmetode.

miljølære.no
miljølære.no er et nettsted utviklet av skolelaboratoriet i Bergen og som nå finansieres av Naturfagsenteret. Nettsiden har gjennom flere tiår vært en registreringsdatabase for skoler over hele landet. I tillegg inneholder nettstedet mye fagstoff om ulike miljørelaterte temaer både innenfor naturvitenskap og samfunnsliv. Nettstedet egner seg godt som et verktøy til å registrere og sammenligne data i valgfaget. Her er det også muligheter for å sammenligne egne funn med andres.

Gastronomisk naturfag
Temasiden gastronomisk naturfag på naturfag.no kan by på utforskende læringsressurser der ingredienser fra kjøkkenet er i fokus. Undervisningsoppleggene her er basert på at elevene skal være forskere og prøve ut egne hypoteser. Her finner du også en omtale av prosjektet Kitchenstories som viser hvordan argumentasjon og utforskende arbeidsmåter kan brukes i undervisningen. 

Læringsressurser i teknologi i praksis
Valgfaget teknologi i praksis skal motivere elevene til å utvikle teknologiske produkter fra idè til ferdig produkt. Elevene skal konstruere og fremstille gjenstander med bruk av ulike materialer og tekniske løsninger. Valgfaget teknologi i praksis og hovedområdet Teknologi og design har mange sammenfallende emner. Den tydeligste forskjellen er at kompetansemålene i valgfaget har lagt mindre vekt på designdelen av prosessen. Her er det produktets funksjon og teknologien bak som er fremhevet. I hovedområdet Undersøkelser skal elevene gjøre produktanalyser av gjenstander.  Det er da viktig å se på hvilke grunnleggende prinsipper teknologien bygger på. I det andre hovedområdet Idéutvikling og produksjon skal elevene planlegge, framstille og prøve ut det de har laget.

Temasiden teknologi og design
I tillegg til valgfagsiden inneholder temasiden Teknologi og design på naturfag.no et bredt utvalg av praktiske undervisningsopplegg i teknologi og her kan du finne gode læringsressurser samt artikler og fagdidaktiske råd om teknologiundervisning generelt.

EVINA
EVINA – Etter- og videreutdanning i naturfag er et avsluttet  prosjekt som utviklet og prøvde ut nettbaserte etter- og videreutdanningkurs for lærere i naturfag i grunnskolen og naturfag grunnkurs i videregående skole.  Nettstedet er fremdeles åpent og læringsressursene kan fritt brukes. På siden for teknologi og design vil du finne fagstoff, fagdidaktisk stoff og forslag til gode undervisningsopplegg som kan brukes i valgfaget.

Blogg om teknologi og design
Eva Celine Jørgensen, som har mange års erfaring med å undervise i teknologi og design på Ruseløkka skole, har enblogg for lærere som underviser i teknologi og design. Nettstedet viser praktiske undervisningsopplegg og annen informasjon som vil være nyttig også i valgfaget teknologi i praksis.

NRK-skole
NRK har egne skolesider med ressurser i teknologi og design. Innholdet blir presentert gjennom videoklipp fra NRKs rikholdige arkiv, samt nye opptak, faktabokser og illustrasjoner. Elevene får prøvet sine kunnskaper gjennom å svare på digitale oppgaver og gjøre praktiske oppgaver. Du kan finne mer informasjon i lærerveiledningen til nettstedet.

Læringsressurser i natur, miljø og friluftsliv
Valgfaget skal tilby aktiviteter knyttet til friluftsliv eller naturbruk der elevene skal arbeide praktisk med tema  innenfor bærekraftig utvikling og naturforvaltning. Undervisningsarenaen vil i stor grad være ute i naturen. Elevene skal lære å handle lokalt og tenke globalt. Skoler som tilbyr dette valgfaget oppfordres til å samarbeide med lokale organisasjoner innenfor natur og miljøforvaltning. Forberedelser til jegerprøven kan være en del av undervisningen. 

I hovedområdet Friluftsliv skal elevene bl.a. lære om Allemannsretten og andre gjeldende regler for bruk av naturen og ressursene som finnes der. Hvis det er mulig, kan elevene være med å sanke ressurser fra naturen.

Det andre hovedområdet Miljø gir elevene mulighet til å gå litt mer i dybden på hvilke miljøutfordringer som finnes i lokalsamfunnet, og sette dette i sammenheng med større globale miljøutfordringer. Dette kan f. eks. være sur nedbør, klimaforandringer og det biologiske mangfoldet.

Friluftsrådenes landsforbund
Friluftsrådene har i lang tid samarbeidet med skoler om tverrfaglige undervisningsopplegginnenfor temaene natur, miljø og friluftsliv. Noen av aktivitetene er satt sammen til helhetlige undervisningssekvenser. På deres nettside finner du også  idépermen Læring i friluft der du selv kan sette sammen egne undervisningsopplegg.

Kart i skolen
På nettstedet kartiskolen.no utvikles det flere tverrfaglige undervisningsopplegg. Oppleggene er knyttet til bruk av ulike temakart. Her kan elevene finne infomasjon om sentrale temaer i valgfaget som biotopundersøkelser, artsmangfold, miljøvern og interessekonflikter.

Den naturlige skolesekken
Valgfaget natur, miljø og friluftsliv har mange av de samme visjonene som Den naturlige skolesekken. For eksempel er bruk av andre læringsarenaer og undervisning i bærekraftig utvikling sentrale fokusområder. Eksempler på undervisningopplegg gjennomført av skoler som har fått støtte fra Den naturlige skolesekken finner du på natursekken.no. Her er det flere tips å hente til valgfaget også.

Læringsressurser i trafikk
Valgfaget skal bidra til at elevene forstår hvorfor vi har trafikkregler, og hva som menes med å være hensynsfull, oppmerksom og forsiktig. Elevene skal kunne vurdere trafikkforhold og vite hva de bør gjøre for å unngå ulykker. Skolene oppfordres til å samarbeide med organisasjoner som arbeider med samferdsel og trafikksikkerhet. En del av opplegget bør foregå ute i trafikken enten det er som fotgjenger eller som syklist. Skoler som ønsker det kan også tilrettelegge for at elevene kan få valgfaget godkjent som trafikalt grunnkurs. Valgfaget har to hovedområder; Mennesket i trafikken og Risiko og sikkerhet.

Det første hovedområdet omfatter forståelse for hvorfor vi har trafikkregler, og hva elevene selv kan gjøre for å bidra til en effektiv og sikker trafikkavvikling. Innenfor dette hovedområdet kan elevene få opplæring i bl.a. livreddende førstehjelp.  I det andre hovedområdet – risiko og sikkerhet –skal elevene lære om sammenhengen mellom krefter, risiko, kroppens tåleevne og bruk av sikkerhetsutstyr. Praktiske forsøk med krefter eller vei, fart og tid vil her være naturlig. Elevene skal få erfaring med ulike vær og føreforhold som for eksempel ferdsel i mørket.

Undervisningsopplegg om trafikksikkerhet og fart
På valgfagsiden om trafikk vil du finne et større undervisningsopplegg om trafikksikkerhet og fart. Dette undervisningsopplegget består av en samling aktiviteter som er knyttet til trafikk, trafikksikkerhetsutstyr, synssansen og fart. Elevene skal gjøre noen enkle beregninger med og uten sykkelhjelm ved kollisjoner. De skal også undersøke om det har noe å si om vi bruker bilbelte. En av aktivitetene tar for seg hvordan reflekser er bygget opp og virker. Ved bruk av lekebiler skal elevene finne sammenhengen mellom fart og bremselengde. Opplegget inneholder også ulike tester på synsfelt og knytte dette opp mot sikkerhet i trafikken.

Trygg trafikk
Trygg trafikk har utviklet et nettsted med et utvalg gode oppgaver knyttet til temaet trafikk og trafikksikkerhet. Her kan du bl.a. finne rollespill, filmer, spill, tester og quiz.

Læringsressurser i fysisk aktivitet og helse
Opplæringen i valgfaget fysisk aktivitet og helse skal bidra til bedre helse og trivsel for eleven. Elevene skal lære grunnleggende prinsipper for sunne og gode matvaner samtidig som fysisk aktivitet er en viktig del av faget. I det første hovedområdet Fysiske aktiviteter skal elevene delta i ulike friluftsaktiviteter og mer tradisjonelle treningsaktiviteter. Hovedområdet Kosthold og helse omhandler hvordan fysisk aktivitet og kosthold henger sammen med vår generelle helse.

Kropp og helse
Valgfagsiden på naturfag.no inneholder ulike aktiviteter om kroppens oppbygning og funksjon. Her vil du også finne tips til praktiske elevøvelser. Kropp og helse er et eget hovedområde i naturfag, du vil derfor finne en egen temaside for dette som inneholder mange aktuelle læringsressurser for valgfaget.

Fysisk aktivitet i skolen
Utdanningsdirektoratet har utviklet en innholdsrik nettportal med en aktivitetsbank der du kan velge mellom 257 ulike aktiviteter. Her skulle det være muligheter for å skape variasjon i undervisningen.

Lykke til med valgfagene!

Er bakgrunnsstoff for