Undervisningsopplegg

Passer for

 • vg1
 • biologi 2
 • teknologi og forskningslære x og 1

Dyrking av levende fôrorganismer

I dette prosjektet skal elevene finne de optimale dyrkningsforholdene for rotatorier (hjuldyr) ved å oppnå størst mulig biomasse innen oppgitt tidsrom (1–2 uker). De skal sammenligne kulturer som er produsert ved ulike betingelser, gjennom variasjon i temperatur (kan variere fra 10 til 0 °C), fôrmengde, fôrtype (gjær, mikroalger) og tettheter av dyr (10–500 dyr/ml).

Til industriell produksjon av marin fisk kreves levende organismer som fôr til fisken den første fasen rett etter klekking. Dette er helt vanlig til torsk i Norge og for tilsvarende fiskeslag i Middelhavsområdet og i Asia der produksjon av ulike marine fiskearter er stor. I motsetning til laks, som like etter klekking er så stor at den kan spise pellets, er de marine fiskeslagene så små at de må spise levende fôrorganismer en gitt periode før de gradvis blir tilvendt pellets. Dyrkning av levende fôrorganismer har derfor blitt en sentral og viktig del av fôringsstrategien som brukes innefor havbruksnæringen både nasjonalt og internasjonalt.

Ulike levendefôrorganismer: det første bildet viser mikroalger, det neste bildet viser 2 rotatorier, det tredje bildet viser en Artemia og det siste bildet viser en copepode. Ulike levendefôrorganismer: det første bildet viser mikroalger, det neste bildet viser 2 rotatorier, det tredje bildet viser en Artemia og det siste bildet viser en copepode.

Disse ulike fôrorganismene produseres i store enheter på marine yngelanlegg og overføres til kar med små stadier av fisk. I en slik fase av produksjonen er vannkvalitet av stor betydning (pH, temperatur, salinitet, oksygen, ammonium, nitritt, nitrat samt mikrobiell belastning). Fôret som disse organismene spiser påvirker deres egen overlevelse og kjemisk sammensetningen (lipid, protein, karbohydrater, vitaminer og mineraler), som igjen har avgjørende betydning når disse organismene skal fungere som et optimalt levendefôr til fiskelarvene som skal vokse og utvikle seg normalt.

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
   • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Forskerspiren
   • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 2
  • Den unge biologen
   • planleggje og gjennomføre undersøkingar i laboratorium frå alle hovudområda, rapportere frå arbeida med og utan digitale verktøy og peike på feilkjelder i undersøkingane
   • drøfte miljøutfordringar lokalt og globalt med utgangspunkt i biologisk kunnskap
  • Økologi
   • gjere greie for faktorar som regulerer vekst og storleik av populasjonar og forvalting av bestandar i eit berekraftig perspektiv

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Teknologi og forskningslære X
  • Den unge ingeniøren
   • bruke sensorer og styringssystemer i forbindelse med forsøk og konstruksjoner
  • Den unge forskeren
   • planlegge, gjennomføre, analysere og dokumentere systematiske målinger om støy, luftforurensning, inneklima og vannkvalitet, og drøfte virkninger på helse og miljø
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • beskrive prinsipper og virkemåte for noen moderne instrumenter i industri, helsevesen eller forskning, og gjøre rede for nytten og eventuelle skadevirkninger
   • kartlegge og presentere praktisk bruk av realfag i en lokal bedrift eller institusjon
 • Teknologi og forskningslære 1
  • Den unge ingeniøren
   • bruke sensorer og styringssystemer i forbindelse med forsøk og konstruksjoner
  • Den unge forskeren
   • planlegge, gjennomføre, analysere og dokumentere systematiske målinger om støy, luftforurensning, inneklima og vannkvalitet, og drøfte virkninger på helse og miljø
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • beskrive prinsipper og virkemåte for noen moderne instrumenter i industri, helsevesen eller forskning, og gjøre rede for nytten og eventuelle skadevirkninger
   • kartlegge og presentere praktisk bruk av realfag i en lokal bedrift eller institusjon