Undervisningsopplegg

Solsystemet – planetene og deres relative avstand

Elevene lager en modell av solsystemet der GPS blir brukt til å skalere avstandene relativt.

Dette elevprosjektet kombinerer teknologi og design med arbeidet med andre kompetansemål innenfor naturfag. Elevene bygde modeller av planetene i solsystemet med relativt sett riktig størrelse og plasserte dem med riktig relativ avstand utover i terrenget med skolen (dvs. sola) som sentrum. De brukte GPS til å finne riktig posisjon til de ulike planetene i forhold til sola. Modellen av Pluto, det mest distanserte himmelobjektet (dvergplanet) i forhold til sola, ble utplassert mellom fire og fem km fra skolen. Prosjektet passer derfor godt til kompetansemål etter 7. årstrinn innenfor verdensrommet.

Elevene kan bruke ulike materialer til planetene som leire, gips og pappmasjé. Det er viktig å utfordre elevene på at særlig de store planetene ikke må bli for tunge, og at oppheng og tyngde må stå i forhold til hverandre. Det vil fremtvinge diskusjoner om valg av materialer og tykkelse på planetskorpa. Innenfor matematikk er prosjektet egnet til å diskutere forholdet mellom radius og overflate og volum av kuler. 

Bilde 1. Jupiter plassert i riktig avstand fra skolen. Foto: Bjørn-Tore Esjeholm Bilde 1. Jupiter plassert i riktig avstand fra skolen. Foto: Bjørn-Tore Esjeholm

Bilde 2 Uranus i forhold til sola. Foto: Bjørn-Tore Esjeholm Bilde 2 Uranus i forhold til sola. Foto: Bjørn-Tore Esjeholm

Dette elevprosjektet innebar i mindre grad bygging av egne teknologiske konstruksjoner, men gav elevene øvelse i bruken av høgteknologisk utstyr. Prosjektet kan utvides til å imøtekomme de mekanikkorienterte kompetansemålene innenfor hovedområdet teknologi i naturfag ved at elevene i tillegg lager miniatyrmodeller av deler av solsystemet som viser planeters og måners bevegelsesbaner.  

Læreplan i kunst og håndverk

 • Etter 7. årstrinn
  • Design
   • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon
  • Arkitektur
   • montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Geometri
   • beskrive plassering og flytting i rutenett, på kart og i koordinatsystem, med og utan digitale hjelpemiddel, og bruke koordinatar til å berekne avstandar parallelt med aksane i eit koordinatsystem
  • Måling
   • forklare oppbygginga av mål for lengd, areal og volum og berekne omkrins, areal, overflate og volum av to- og tredimensjonale figurar
   • bruke målestokk til å berekne avstandar og lage og samtale om kart og arbeidsteikningar, med og utan digitale verktøy

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid