Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Fuglebolig

Det er boligmangel også blant fugler. Svarthvit fluesnapper kommer til Norge fra Vest-Afrika, men ofte så sent på våren at det er vanskelig å finne bolig. Spurv er sosial og bor gjerne sammen med andre. Fugler har bestemte krav til sine boliger. Med utgangspunkt i boligannonsen fra ulike fugler skal dere lage en moderne, kreativ og annerledes bolig.

Perleugle. Foto: Kristian Gording Perleugle. Foto: Kristian Gording

Boligannonsen fungerer som en kravspesifikasjon for boligen. Undervisningsopplegget gir mulighet for å arbeide med ulike materialer, ulike sammenføyningsteknikker, ulike typer bærende konstruksjoner og ulike arkitektoniske perioder. Elevene arbeider med idéutvikling, plantegninger og størrelsesforhold.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Teknologi (KE68)

  Kompetansemål

  • 4. trinn
   • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon (KM798)
  • 7. trinn
   • designe og lage et produkt basert på brukerbehov (KM774)
 • Læreplan i kunst og håndverk (KHV01-02)

  Kompetansemål

  • 4. trinn
   • bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte (KM1818)
   • samtale om bruk, funksjon og materialvalg i ulike bygninger og lage skisser med forslag til ny arkitektur (KM1821)
  • 7. trinn
   • bruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte (KM1808)
   • bygge og eksperimentere med stabile konstruksjoner (KM1806)
   • designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt (KM1795)
  • 10. trinn
   • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy (KM1800)

Grunnleggende ferdigheter

 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)
 • Å kunne regne (GF4)

Læreplan i kunst og håndverk

 • Etter 4. årstrinn
  • Design
   • planlegge og lage enkle bruksgjenstander
   • lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer
   • bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre
   • eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer
   • undersøke, visualisere og presentere hvordan enkle bruksgjenstander har fått sin form, fra idé til ferdig produkt
  • Arkitektur
   • planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker
   • tegne hus og rom sett rett ovenfra, rett forfra og rett fra siden
 • Etter 7. årstrinn
  • Design
   • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon
   • bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer
   • benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider
   • bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer
  • Arkitektur
   • bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger
 • Etter 10. årstrinn
  • Design
   • designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon
   • beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare
   • lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk
  • Arkitektur
   • bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Geometri
   • teikne, byggje, utforske og beskrive geometriske figurar og modellar i praktiske samanhengar, medrekna teknologi og design
  • Måling
   • gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar, samtale om resultata og vurdere om dei er rimelege
 • Etter 7. årssteget
  • Geometri
   • byggje tredimensjonale modellar, teikne perspektiv med eitt forsvinningspunkt og diskutere prosessane og produkta
  • Måling
   • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er
 • Etter 10. årssteget
  • Geometri
   • undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar
   • tolke og lage arbeidsteikningar og perspektivteikningar med fleire forsvinningspunkt, med og utan digitale verktøy
  • Måling
   • gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetettleik og bruke og endre målestokk

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger
  • Teknologi og design
   • planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt med tekst og illustrasjoner
   • beskrive konstruksjoner og diskutere hvorfor noen konstruksjoner er mer stabile og tåler større belastning enn andre
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
  • Mangfold i naturen
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk