Hopp til hovedinnhold

Fuglebolig: fagord og uttrykk

Fugler


Hekking: fuglers aktivitet med å parre seg, bygge rede, legge egg og ruge disse fram til klekking samt oppaling av unger

Standfugl: fugler som holder til på samme sted eller i samme område hele året

Trekkfugl: fugler som forflytter fra nordlige eller sydlige breddegrader om sommeren (i hekketiden), og til områder nærmere ekvator om vinteren

 

Boligkonstruksjon


Boligareal: bruksareal eller -flateinnhold

Fasade: ytterveggene danner husets fasader, utseende

Gavl, gavlvegg: endevegg på hus med skråtak (5-kantet)

Gesims: skjæringen mellom yttervegg og tak

Møne: toppen av skråtak der takfallene møtes, skjæring mellom to skrå takflater

Sidevegg: vegg under skråtak

Takstol: selvbærende konstruksjon i taket

Takvinkel: angir hvor bratt et takfall er

 

Tredimensjonale former


Kjegle
: Et ”kremmerhus” er ei kjegle. Dersom vi klipper opp ei kjegle og bretter den ut, består den som oftest av en sirkel (grunnflata) og en sirkelsektor. Grunnflata i en kjegle kan ha forskjellig form. Er det en sirkel kalles kjeglen sirkulær, er det en ellipse kalles den elliptisk. Kjegler kan også være skjeve.

Kube: En romfigur som er satt sammen av seks kvadrater.

Polyeder: En romfigur som begrenses av et bestemt antall plane flater.

Prisme: I et rettvinklet prisme er alle sideflater rektangler. De fleste eskene vi ser rundt oss er rette prismer. Dersom alle kantene i et prisme er like lange, får vi en kube. Grunnflaten bestemmer navnet til prismet, og det fins en identisk flate på toppen. Dersom vinklene i et prisme ikke er rette, har vi et skjevt prisme.

Sylinder: En sylinder er en romfigur som består av to sirkler med samme radius og en krum flate som binder sammen sirklene i sirkelperiferien på alle punkter.

Synonymer: Regulært heksaeder eller terning. Pyramide: En pyramide er en romfigur hvor alle sideflatene utenom grunnflata må være trekanter.

Tetraeder: En pyramide som satt sammen av fire like store likesidete trekanter.

 

Designprosessen

Ettpunktsperspektiv og topunktsperspektiv: Den øverste illustrasjonen viser ettpunktsperspektiv. Der strekene møtes, får vi punktet som kalles forsvinningspunkt. Den nederste illustrasjonen viser topunktsperspektiv. Denne kan være utfordrende å jobbe med fordi det ene punktet i praksis ofte er langt utenfor tegnearket. Dette perspektivet er ganske nyttig for å tegne f.eks fugleboligen sett fra siden. Mellom de to røde punktene er en linje du ikke kan se, nemlig horisontlinjen. Den skiller mellom hva du ser ovenfra og hva du ser nedenfra. Som oftest er denne linja vannrett.

Ettpunktsperspektiv og topunktsperspektiv Ettpunktsperspektiv og topunktsperspektiv

Kryssfinér: Kryssfinèr er limt sammen av flere lag (minst 3) enkeltfinèr der fiberretningen er lagt vinkelrett på hverandre. Ettersom kryssfinèr kan settes sammen av en rekke ulike treslag med ulike egenskaper, er det mulig å konstruere varianter med svært ulike egenskaper til ulike formål. Avhengig av oppbygging vil det kunne være store forskjeller på fasthets- og stivhetsverdiene langs platenes hovedretning og på tvers. Det er viktig å være oppmerksom på at første mål alltid angir ytterfinèrets fiberretning. Fiberretningen i ytterfinèret er avgjørende for platens bøyestivhet.

MDF-plater: MDF-plater (Medium Density Fibreboard) er en videreutvikling av tradisjonelle trefiberplater. MDF-plater har meget gode bearbeidelsesegenskaper og er en utbredt platetype for snekkerarbeider og i møbelindustrien. MDF-plater er spesielt godt egnet for lakkering og maling.

Sinking (sammenføyningsteknikk): Dette er den sammenføyningsmetoden som regnes som den absolutt sterkeste hjørne-konstruksjonen ettersom den er delvis selvlåsende og gir store kontaktflater for liming. Tidligere ble håndsinking regnet som snekkerens adelsmerke, men i dag finnes det maskiner og tilbehør som kan lage dette.

Skisse: En skisse kan defineres som en synlig idé. Det kan være enkle tegninger eller modeller i ”uhøytidelige” materialer som plastilina og papp. Skissering kan også brukes som en metode til å skape og utvikle ideer.