Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Mat i kokegrop

Å lage mat i kokegrop er en spennende og meningsfylt aktivitet. Man får utfordret mange evner, alle sansene kommer i bruk, og man kan komplettere aktiviteten med undervisning og læring i flere fag.

Vegger og gulv i ei kokegrop er dekket av stein. Foto: Erik Fooladi

I tilknytning til dette undervisningsopplegget er det to fagtekster: en naturfaglig tekst om varme (Varme og varmeoverføring) og en samfunnsfaglig tekst om kokegroper i arkeologisk perspektiv (Historien bak kokegropene). I tillegg finnes det støtteark og eksempler på hvordan dette er gjennomført sammen med barn og unge, både i liten og stor skala, i form av logger fra gjennomføring.

Hvem kan ha nytte/glede av å lage kokegrop? 

 • uteskole/uteundervisning 
 • lærerutdanning (friluftsliv, mat og helse)
 • klasseturer
 • speider el.
 • hjemme i hagen

Kokegrop i ulike skolefag – muligheter for tverrfaglighet

Mulighetene er mange for å bruke dette som tverrfaglig aktivitet fordi kokegrop, og mat generelt, naturlig binder sammen en rekke fag. I naturfag kan læreren undervise om varme og logge temperatur, i samfunnsfag står fortellinger om gammel historie sentralt, mat og helse har sin naturlige kobling i og med at elevene lager mat, og aktivitet i friluft kan knyttes opp mot kroppsøving.

Gruppeorganisering

Kokegrop er velegnet til stasjonsundervisning dersom mange barn skal være med. En voksen per gruppe på 5-6 elever på 5.-7. trinn er ideelt.

Årstrinn

Dersom elevene skal være aktivt deltakende, er kanskje 6.-7. trinn og oppover en grei gruppe å gjøre dette med. Det vil kunne fungere helt ned i barnehagen dersom de voksne er de mest aktive.

 

Takk til Helga Synnevåg Løvoll, Høgskulen i Volda, som introduserte bruk av kokegrop i undervisning for oss!

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Forskerspiren
   • stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen
   • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
   • beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen
  • Mangfold i naturen
   • gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig
 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Mangfold i naturen
   • undersøke biologisk nedbryting og beskrive et kretsløp i naturen
   • beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen
 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt
 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
  • Mangfold i naturen
   • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt

Læreplan i samfunnsfag

 • Kompetansemål etter 7. årssteget
  • Geografi
   • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis