Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Økt 2: Gjennomføring

2A Del profiler 

Be gruppene fortelle hvem de vil gi råd til (Stian, Sofie, Ole) og hvilket problem den personen har, og hva personen er opptatt av (klima, dyrevelferd, bærekraft).

Oppsummer kort; økt 1 handlet om kosthold, denne økten skal handle om klima og matproduksjon. 

2B Se video 

Se videoen «Vi må tenke bærekraft» Slampoesi med Sofie Frost, i felleskap.

  Hvete

2C Klimavennlig mat del 1 

Del elevene i grupper på 3-4 personer. Del ut en konvolutt med bilder av matvarer til hver gruppe. Problemstillingen elevene skal løse er: Hvilken matvare er mest klimavennlig? Elevene skal bruke forkunnskapene sine til å diskutere:

 1. Hvilken matvare er mest klimavennlig? Hvorfor tror dere det?
 2. Hvilken er minst klimavennlig? Hvorfor tror dere det?

De skal deretter rangere matvarene fra mest til minst klimavennlig.

Gruppene deler deretter hvordan de har rangert matvarene (gradient fra mest og minst klimavennlig og begrunner hvorfor eller om de er usikre.

Del ut tilleggsinformasjonen til elevene. De skal bruke informasjonen og vurdere om de vil rangere matvarene annerledes. 

2D Forelesning om matproduksjon og klima 

Gå gjennom forelesningen om matproduksjon og klima i plenum.   

2E Klimavennlig mat del 2 

La elevene jobbe videre i grupper. Oppgaven deres er å finne CO2- utslipp fra matvarene i rangeringsoppgaven ved hjelp CO2- kalkulatoren. La elevene legge inn verdiene i tabellen i Elevhefte E.   

2F Plenum – dele fasit 

Oppsummer med felles refleksjon i plenum. Forslag til refleksjonsspørsmål:

 • Var det noe som overrasket dere?
 • Hvorfor tror dere produksjon og transport av norske epler gir mindre CO2-utslipp enn epler importert fra Italia?
 • Hvorfor tror dere produksjon og transport av norske tomater gir mer CO2-utslipp enn importerte?
 • Produksjon av storfekjøtt gir mer CO2-utslipp enn for kyllingkjøtt. Hvorfor tror dere det er slik?
 • Finnes det en fasit? Hvorfor/hvorfor ikke?

Oppsummering: Det er mange ting som innvirker på hvor klimavennlig en matvare er, og at det å velge klimavennlig mat kan derfor være utfordrende. Hvis en vil velge klimavennlig er det uansett lurt å velge matvarer som er plantebasert, som er dyrka utendørs eller i drivhus som blir varma opp av fornybare energikilder. 

Forslag tilpasning til yrkesprogram: velg andre produkter som rangeres utfra klima – eller andre kriterier: risikovurdering (alle), mattrygghet (restaurant & matfag), blomster/planter (blomster, - interiørdesign), energieffektivitet (elektrofag)

2G Gruppearbeid 

Be gruppene diskutere hvordan de kan bruke informasjonen de har fått og lært i denne økten til å gi kost- og livsstilsråd til profilen sin. Elevhefte F. 

2H Oppsummering 

Hver gruppe presenterer kort hvor langt de har kommet med råd til profilen samt hva de mangler av informasjon for å komme videre.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • argumentere
  begrunne en påstand
 • blodsukkernivå
  mengde fritt sukker (glukose) i blodet. Glukose er cellenes viktigste brennstoff.
 • bærekraftig utvikling
  utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov
 • CO2-ekvivalent
  enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode.
 • dyrevelferd
  dyrs helse, hvordan de mestrer sine omgivelser og muligheter til å utøve naturlig atferd
 • fett
  stoff som bidrar til å bygge opp cellene i kroppen, er en viktig kilde til energi og fungerer som energilager for kroppen
 • FNs bærekraftsmål
  verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030
 • karbohydrater
  energirike organiske stoffer som kroppen bruker som energikilde
 • klimaavtrykk
  de totale utslippene forårsaket av en person, en organisasjon eller et produkt, målt i CO2-ekvivalenter
 • mineraler
  grunnstoffer med mange ulike funksjoner i kroppen, som for eksempel jod som inngår i dannelsen av hormoner som er med på å drive stoffskiftet
 • næringsstoffer
  kjemiske forbindelser og grunnstoffer som kroppen trenger for å vokse og for å få energi
 • proteiner
  viktige byggesteiner i oppbyggingen av celler. Proteinene er store organiske molekyler som inneholder nitrogen.
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • vitaminer
  organiske stoffer som inngår i mange prosesser i kroppen, som for eksempel A-vitamin som er særlig viktig for synet og immunforsvaret