Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
  • 60 minutter

Hva påvirker reaksjonshastigheten til rusting?

En dott med stålull ruster raskere i varmt enn kaldt vann. Elevene skal utforske videre om det kan være andre ting som kan påvirke reaksjonshastigheten til rusting.

Grubletegning. Del elevene inn i grupper på 2–3, og gi hver gruppe et eksemplar av grubletegning om rusting. Be elevene diskutere utsagnene og hvem de er mest enige med og hvorfor.

Oppsummer diskusjonen i plenum der hver gruppe får si noe om hva de snakket om.

rusting

Stålulldemonstrasjon. Vis fram stålull og spør klassen om hva stålull egentlig er. Spør: Kan stålull ruste?

Demonstrer at stålullen kan ruste raskt hvis du legger en dott av den i vann og rører rundt. Etter allerede få minutter observeres at vannet i glasset får en brun farge. Tips: Bruk varmt vann, da får du en tydelig farge etter 2 minutter.

Legg en dott med stålull i varmt vann og rør rundt. Legg en dott med stålull i varmt vann og rør rundt.

Etter to minutter har stålullen rusta. Etter to minutter har stålullen rusta.

 

Planlegge utforsking. Spør elevene: Hva påvirker reaksjonshastigheten til rusting av stålull? [varmt/kaldt vann, surt vann, basisk vann, saltvann] Skriv forslagene på tavla. La elevene jobbe i grupper på 2–3, der hver gruppe skal prøve ut ett eller to av forslagene.

Diskuter i klassen hvordan forsøket må settes opp for å finne ut ved hvilke forhold stålulla ruster fortest. Husk å minn elevene på at de alltid må ha et referanseglass (f.eks. kaldt, ferskt vann) å sammenligne med.

Gjennomføring. Hver gruppe skal lage en hypotese før de får sette i gang forsøket. Minn elevene på at de alltid må ha tenkt ut hvordan de kan se / finne ut om hypotesen stemmer / ikke stemmer. I denne fasen kan det være nyttig å bruke et skjema som støtte til å jobbe systematisk med en parameter av gangen.

I skjemaet under er demonstrasjonsforsøket brukt som eksempel:

skjema rust

 

Oppsummering i klassen. Si: Hva kan påvirke reaksjonshastigheten til rusting av stålull? Kan vi nå si noe om ved hvilke forhold stålullen ruster raskest? Oppsummer resultatene til alle gruppene. Si: Har forsøket blitt gjort mange nok ganger til at vi kan trekke en konklusjon? Kan det være noen feilkilder som kan påvirke resultatet?

Forslag til utvidelse av forsøket: Er det nå mulig å kombinere flere av parametrene? Ved hvilke forhold vil stålulla ruste raskest?

Sammenstill alle resultatene i en klassediskusjon og trekk en konklusjon sammen.

Her ser vi forskjell på reaksjonshastigheten av rusting i varmt og kaldt vann. Her ser vi forskjell på reaksjonshastigheten av rusting i varmt og kaldt vann.

 

Materialer og utstyr

  • fin stålull (uten såpe)
  • begerglass
  • vann
  • salt
  • sur løsning
  • basisk løsning