Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomfør målingene

Lag standardkurve

Lag først en standardkurve for stoffets absorbans. Til dette trengs minst 5–6 standardløsninger, dvs. løsninger med kjente konsentrasjoner.

Fyll kyvettene med standardløsningene, i tillegg til en kyvette med vann (løsemidlet). Plasser én kyvette i kyvetteholderen mellom detektor og lyskilde. (Dekk eventuelt til med svart plast.) Les av voltstyrken fra detektoren og noter verdien i en tabell (f.eks. den under). Gjenta med de andre konsentrasjonene. Beregn deretter transmittans, dvs. hvor mye lys som kommer gjennom løsningen sammenlignet med gjennom vann.

Transmittans for en løsning er gitt ved følgende ligning:  

T = Pløsning / P0(vannreferanse)Uløsning / U0(vannreferanse)

Her er P lysintensiteten. Vi kan erstatte lysintensiteten, P, med den målte spenningen, U, siden vi antar at den målte spenningen er proporsjonal med lysintensiteten.

Beregn deretter absorbans (fra transmittansmålingene) ved hjelp av følgende ligning:

A = log(P0/P) = -log(U0/U) = -log T                                                         

Lag en kurve av absorbans som funksjon av konsentrasjon. Bruk x-aksen til konsentrasjon og y-aksen til absorbans. Merk av måleverdiene for hånd eller med et dataprogram (f.eks. Excel). Disse punktene skal ligge på en tilnærmet rett linje. (Hvis du bruker Excel, la programmet trekke linjen gjennom punktene og angi ligningen som beskriver den.) Dette er standardkurven.

 

Prøve Rent
løsemiddel
 1  2  3  4  5 Stokkløsning
Konsentrasjon              
U, Spenning (V)              
T, Transmittans              
A, Absorbans              

 

Finn konsentrasjon av en ukjent løsning

Overfør en løsning med ukjent konsentrasjon til en kyvette. Plasser kyvetteen i kolorimeteret.
NB! Det må være samme forbindelse (men med en annen konsentrasjon) som den brukt til standardkurven. Et nytt stoff vil ha en annen absorbans, og trenger dermed en egen standardkurve.

Mål transmittans, beregn absorbans og les av på standardkurven konsentrasjonen i den ukjente løsningen. (Eventuelt bruk Excel til å finne den.)

Undersøk forskjellen på absorbans når vandringsvei gjennom løsningen dobles

Til å undersøke absorbans som funksjon av veilengden lyset går gjennom løsningen, må det lages to kyvetteholdere (i stedet for én, se grafisk bruksanvisning). Plasserer disse mellom lyskilden og detektoren. Deretter gjør du målingene på nytt, med både én og to kyvetter med samme løsning.

For løsningen(e) med høyest konsentrasjon vil det kunne komme for lite lys gjennom for å gjøre gode målinger. Hvorfor det?

Legg for eksempel til kurven for absorbans med 2 kyvetter i samme graf som den med 1 kyvette. Da vil du se at absorbans (ca.) dobles når veilengden lyset må gå gjennom dobles.

 

Prøve 1 2 3 4 5 Stokkløsning
Konsentrasjon            
Spenning (V), 1 kyvette            
Transmitans, 1 kyvette            
Absorbans, 1 kyvette            
Spenning (V), 2 kyvetter           Gjøres ikke
Transmitans, 2 kyvetter           Gjøres ikke
Absorbans, 2 kyvetter           Gjøres ikke