Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7

Hud og løvetann

Kva skjer med huden hvis de badar lenge? Er det forskjell på å bade i ferskvatn og saltvatn? Korleis kan de finne ut om det er ein forskjell?

Engasjere

Ta utgangpunkt i elevanes erfaringar frå bading. Kva skjer med huda dersom de badar lenge? Blir det forskjellig i ferskvatn og saltvatn? Dette er noko vi kan lett kan sjekke ut. Korleis kan de finne ut om det er ein forskjell?

Utforske

Oppdrag 1: Hald den eine handa i ein bolle med saltvatn og den andre i ein bolle med ferskvatn. Observer kva som skjer, samanlikn dei to hendene og beskriv.

Oppdrag 2: Finn løvetann dersom det er sesong for det, klipp stilkenden på langs og undersøk kva som skjer når stilkane ligg i ferskvatn og i saltvatn. Alternativt bruk lange remser av potetskrell (sjå «Osmose i potetskrell»). Samanlikn stilkar/remser i ferskvatn og i saltvatn, dokumenter ved å ta bilde undervegs.

Kva trur de skjer om de tar ein stilk som har lege i ferskvatn og legg han i saltvatn? Kva trur de skjer dersom de held fingrane ei stund i ferskvatn/saltvatn?

Forklare

Kan de beskrive kva som skjedde med løvetannstilkane/potetremsene? Korleis så huda ut etter ei stund i ferskvatnet/saltvatnet?

Det er innsida av stilkane/remsene som er påverkeleg for vatn, mens utsida er dekt av eit vokslag. Vatnet vil gå inn i cellene, slik at dei blir større (svell). Stilkar i saltvatn vil bli slappe, fordi vatnet inni cellene går ut i saltvatnet (skrumpar).  

I huda går vatnet inn i dei yttarste cellene, slik at desse svell. Huda blir «større» og må folde seg for å «få plass». 

Utvide 

Trur de at planter kan leve i saltvatn? Kva trur de kan skje med plantene i saltvatn? 

Mange planter vil døy i saltvatn, fordi dei tørkar ut. Nokre saltvassplanter har tilpassa seg ved å ha høgare saltkonsentrasjon enn vatnet utanfor, da går ikkje vatnet ut. Andre har tjukke, saftfylte blad, med tjukk hud og vokslag som beskyttar mot uttørking.

 

Faglig forklaring

Cellene vil svelle i vatn og skrumpe i saltvatn. Grunnen til dette er konsentrasjonsforskjellen på utsida og innsida av cellene. Inni cellene er det salt, så i reint vatn er vasskonsentrasjonen høgare på utsida. Da vil vatnet flytte seg frå der det er høgast konsentrasjon til der det er lågast, det vil seie at vatnet går inn i cellene som dermed svell. I saltvatn er det meir salt enn inni cellene, vasskonsentrasjonen er høgare inni cellene enn utanfor, slik at vatnet går ut av cellene og dermed skrumpar. Denne vasstransporten frå høg til låg konsentrasjon ut eller inn av cellene kallast osmose.

 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 4. trinn
   • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar (KM793)
   • bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn (KM794)
   • utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer (KM799)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)

Materialer og utstyr

 • skåler/bollar
 • vatn
 • salt (havsalt)
 • saks
 • løvetann/potetskrell
 • kamera

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • Skrumpe
 • Svelle

Tema

Læringsressurs