Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Issmelting i ferskvatn og saltvatn

Utforske

Legg farga isbitar i eit beger med saltvatn og eit beger med ferskvatn og observer kva som skjer (sjå «Is som smelter») Dokumenter prosessen ved å ta bilde undervegs.

Kva trur de skjer med isbitane? Kvifor? Kor fort trur de isbitane smeltar? Kva trur de temperaturen er på ulike stader i begera? 

Her ser vi korleis det farga vatnet frå isbiten legg seg oppå saltvatnet. Her ser vi korleis det farga vatnet frå isbiten legg seg oppå saltvatnet.

Forklare

Kva observerte de da isbiten smelta? Kva var temperaturen?

I ferskvatnet vil isbitvatnet blande seg med ferskvatnet. I saltvatnet vil isbitvatnet bli liggande øvst, fordi saltvatn er tettare enn ferskvatn. Det kalde isbitvatnet vil da bidra til at isbiten smeltar saktare i saltvatnet.

Utvide

Kva trur de saltinnhaldet har å seie for havstraumane? Gruble rundt tema havstraumar og issmelting.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Energi og materie (KE69)

  Kompetansemål

  • 7. trinn
   • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar (KM768)
   • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn (KM769)
   • utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem (KM776)
  • 10. trinn
   • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar (KM831)
   • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger (KM832)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)

Materialer og utstyr

 • to beger
 • saltvatn
 • ferskvatn
 • isbitar laga av farga vatn
 • termometer
 • kamera

Læringsressurs