Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Passer for
  • vg1

Velg en sjokolade

Dette er et undervisningopplegg der elevene får jobbe utforskende med temaet bærekraftig utvikling. Undervisningen er strukturert etter 5E-modellens fem faser: engasjere, utforske, forklare, utvide og vurdere. Vurdering er integrert i alle de andre fasene, men kan gjøres eksplisitt underveis.

Læringsmål

Det overordnede målet er å gi elevene handlingskompetanse for bærekraftig utvikling med på grunnlag av både økologiske, økonomiske og sosiale forhold. Gjennom denne øvelsen kan elevene utvikle sin bevissthet omkring det å ta reflekterte forbrukervalg for en bærekraftig utvikling.

Kunnskap: å forstå begrepet bærekraftig utvikling

Ferdigheter: evne til å reflektere kritisk over forbrukervalg og samarbeide om å ta beslutninger

Holdninger: bli bevisst at man som individ kan bidra til bærekraftig utvikling og utvikle engasjement for å bidra til en bærekraftig framtid

Forberedelse

  1. Skaff fire ulike typer sjokolade, hvorav én kan være økologisk, én kan være produsert med palmeolje (andre tips til kriterier: fairtrade, lang- eller kortreist, dobbeltemballering, sukkerinnhold). Sjekk utvalg før du lager informasjonsark.
  2. Skriv ut informasjonsark og kriterieskjema.
  3. Fem minutters forelesning om bærekraftig utvikling.

Fremgangsmåte

Engasjerefasen skal bidra til å motivere og engasjere elevene, avdekke og aktivisere elevenes forkunnskaper, og skape et læringsbehov hos elevene. Engasjerefasen skal bidra til å motivere og engasjere elevene, avdekke og aktivisere elevenes forkunnskaper, og skape et læringsbehov hos elevene.

Engasjere

Legg sjokoladene på bordet. Utfordre elevene om deres forbruksvalg – i dette tilfellet koblet til valg av sjokolade.

Lag et tankekart på tavla med en sjokolade i midten og fyll i tankekartet med forslag som elevene kommer med (pris, slitestyrke, utseende, miljøsertifisering, levetid, produksjonssted, produksjonsform, emballasje, innhold av palmeolje, sukkerinnhold med mer).

Til ettertanke: Hva er avgjørende for ditt valg av sjokolade (kriterier) når du handler sjokolade i butikken?

Tidsramme: 2 minutter til å tenke i gruppene, 5 minutter til å fylle i tankekart

 

Utforskefasen skal bidra til å aktivisere elevene i praktisk og teoretisk utforsking, og navigere elevene mot læringsmål. Utforskefasen skal bidra til å aktivisere elevene i praktisk og teoretisk utforsking, og navigere elevene mot læringsmål.

Utforske

Del ut ark med informasjon om de ulike sjokoladene. Gi elevene oppdraget (se under). De får lov til å utforske sjokoladene ved å smake på, lese om osv. De får 10 min. til å utforske de ulike sjokoladene og ta et valg. Valget skal begrunnes av et hovedargument.

Oppdrag: Dere skal kjøpe inn sjokolade som skal selges i kantina på skolen. Hvilken sort velger dere å kjøpe og hvorfor?

Tidsramme: 10 minutter

 

 

Forklarefase I skal gi elevene mulighet til å formulere og argumentere for egne valg og gjøre elevene fortrolige med naturfaglige begreper gjennom sin argumentasjon av forbruksvalg. Forklarefase I skal gi elevene mulighet til å formulere og argumentere for egne valg og gjøre elevene fortrolige med naturfaglige begreper gjennom sin argumentasjon av forbruksvalg.

Forklare

Referer til tankekartet på tavla når gruppene oppgir argumentene sine.

Oppdrag: Hver gruppe skal oppgi hvilken sort de har valgt og gi et hovedargument.

Tidsramme: 2 minutter

 

 

 

 

 

 

Utvidefase I skal hjelpe elevene til å bygge bro til andre deler av faget og gi dem mulighet til å utdype temaet. Utvidefase I skal hjelpe elevene til å bygge bro til andre deler av faget og gi dem mulighet til å utdype temaet.

Utvide

Vis figuren om bærekraftig utvikling. Forklar hva bærekraftig utvikling handler om og hva som ligger i de tre perspektivene økonomi, økologi og sosiale forhold.

Bærekraft

 

Til ettertanke: Eksempler på elementer under de ulike dimensjonene: Økonomi, økologi, sosiale forhold   

Tidsramme: 3 minutter

 

 

Forklarefase II skal gi elevene mulighet til å formulere egne forklaringer og argumentere for egne bærekraftige forbruksvalg og hjelpe dem til å reflektere over andres argumenter og «bygge bro» mellom naturfaglig språk og hverdagsspråk. Forklarefase II skal gi elevene mulighet til å formulere egne forklaringer og argumentere for egne bærekraftige forbruksvalg og hjelpe dem til å reflektere over andres argumenter og «bygge bro» mellom naturfaglig språk og hverdagsspråk.

Forklare

Ta en runde i plenum der hver gruppe viser hvilken sjokolade de har valgt, sier hovedargumentet sitt og under hvilket område argumentet faller inn under.

Til ettertanke: Sosiale forhold: utseende, produksjonssted (vilkår for arbeidere), produksjonsform (helse for arbeidere). Økologi: produksjonsform og sted (transport), innhold (f.eks. palmeolje), emballasje. Økonomi: pris, størrelse, smak.

Tidsramme: 10 minutter

 

 

 

 

Utvidefase II skal gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling som bygger på kunnskap, ferdigheter og holdninger. Samt hjelpe elevene til å bruke nyervervet kunnskap og ferdigheter i nye kontekster og legge til rette for at elevene vurderer og reflekterer over eget læringsutbytte ut fra læringsmålene, begrepet bærekraftig utvikling og viktigheten av å ta egne bærekraftige forbruksvalg, skape bevissthet om hvordan den enkelte elev kan bidra til bærekraftig utvikling og utvikle engasjement for å bidra til en bærekraftig framtid. Utvidefase II skal gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling som bygger på kunnskap, ferdigheter og holdninger. Samt hjelpe elevene til å bruke nyervervet kunnskap og ferdigheter i nye kontekster og legge til rette for at elevene vurderer og reflekterer over eget læringsutbytte ut fra læringsmålene, begrepet bærekraftig utvikling og viktigheten av å ta egne bærekraftige forbruksvalg, skape bevissthet om hvordan den enkelte elev kan bidra til bærekraftig utvikling og utvikle engasjement for å bidra til en bærekraftig framtid.

Utvide

Oppsummering og refleksjon av temaet bærekraftig utvikling. Våre forbruksvalg påvirker på ulike måter både miljø, sosiale forhold og økonomi. Et bærekraftig valg er et reflektert valg der vi i størst mulig grad tar hensyn til alle dimensjonene ut fra de mulighetene og begrensningene et individ har.

Oppsummering – Skape bevissthet om å ta reflekterte forbruksvalg for en bærekraftig utvikling.

Til ettertanke:

«Noen som tenker at de vil endre argument / velge en annen sjokolade?Eventuelt hvorfor?»
«Hva gjør et valg mer bærekraftig enn andre?» 
«Hvorfor bør vi ta hensyn til flere perspektiver når vi snakker om bærekraftig forbruk?» 
«Hvordan kan dere bruke kunnskapen fra denne aktiviteten i deres eget liv?»

Tidsramme: 10 minutter

 

 

 

Dette opplegget er omarbeidet av Tove Wiig, Charlottenlund videregående skole, fra opplegget Bærekraftige produktvalg.

Materialer og utstyr