Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Passer for
 • vg1
Tidsbruk
 • 45 min.

Velg et gulvbelegg

Dette er et undervisningopplegg der elevene får jobbe utforskende med temaet bærekraftig utvikling. Undervisningen er strukturert etter 5E-modellens fem faser: engasjere, utforske, forklare, utvide og vurdere. Vurdering er integrert i alle de andre fasene, men kan gjøres eksplisitt underveis.

Læringsmål

Det overordnede målet er å gi elevene handlingskompetanse for bærekraftig utvikling med på grunnlag av både økologiske, økonomiske og sosiale forhold. Gjennom denne øvelsen kan elevene utvikle sin bevissthet omkring det å ta reflekterte konsument-valg for en bærekraftig utvikling.

Kunnskap: forstå begrepet bærekraftig utvikling

Ferdigheter: evne til å reflektere kritisk over egne forbrukervalg og samarbeide om å ta beslutninger

Holdninger: bli bevisst at man som individ kan bidra til bærekraftig utvikling og utvikle engasjement for å bidra til en bærekraftig framtid

Forberedelse

 1. Skaff vareprøver av ulike gulvbelegg. Det er fint om beleggene har ulike typer miljømerking. Hvis det er mulig, er det fint å ha med ett økologisk gulvbelegg, ett som er produsert i Norge og ett som er importert. Sjekk utvalg i byggevareforretningen før det lages informasjonsark.
 2. Skriv ut informasjonsark og kriterieskjema.
 3. Fem minutters forelesning om bærekraftig utvikling.

Fremgangsmåte

Engasjerefasen skal bidra til å motivere og engasjere elevene, avdekke og aktivisere elevenes forkunnskaper, og skape et læringsbehov hos elevene. Engasjerefasen skal bidra til å motivere og engasjere elevene, avdekke og aktivisere elevenes forkunnskaper, og skape et læringsbehov hos elevene.

Engasjere

Legg prøver av gulvbelegg på bordet. Utfordre elevene om deres forbruksvalg – i dette tilfellet koblet til valg av gulvbelegg.

Lag et tankekart på tavla med et gulvbelegg i midten og fyll i tankekartet med forslag som elevene kommer med (pris, slitestyrke, utseende, miljøsertifisering, levetid, produksjonssted, produksjonsform, rengjøring, vedlikehold).

Til ettertanke: Hva er avgjørende for ditt valg av gulvbelegg (kriterier)?

Tidsramme: 2 minutter til å tenke i gruppene, 5 minutter til å fylle i tankekart

 

Utforskefasen skal bidra til å aktivisere elevene i praktisk og teoretisk utforsking, og navigere elevene mot læringsmål. Utforskefasen skal bidra til å aktivisere elevene i praktisk og teoretisk utforsking, og navigere elevene mot læringsmål.

Utforske

Del ut ark med informasjon om de ulike gulvbeleggene. Gi elevene oppdraget (se under). De får lov til å utforske gulvbeleggene. Hvordan tåler belegget vann? Blir det lett riper i gulvet? Føles det kaldt å gå på? De får 10 min. til å utforske de ulike beleggene og ta et valg. Valget skal begrunnes av et hovedargument.

Oppdrag: Ungdomsklubben «MATTA» i byen din skal få nye lokaler. Styret i klubben ønsker at firmaet «Snekker’n», som du nettopp har fått jobb hos, skal utføre arbeidet med de nye klubblokalene. Før de setter i gang med arbeidet ønsker de en vurdering på ulike løsninger for utforming av lokalene. Styret i klubben er usikker på hvilket gulvbelegg de skal velge i det største aktivitetsrommet. Aktivitetsrommet har et areal på 120 m2, og det vil bli utsatt for mye slitasje. De trenger råd, og du får jobben med å velge riktig gulv for dem.

Tidsramme: 10 minutter

 

Forklarefase I skal gi elevene mulighet til å formulere og argumentere for egne valg og gjøre elevene fortrolige med naturfaglige begreper gjennom sin argumentasjon av forbruksvalg. Forklarefase I skal gi elevene mulighet til å formulere og argumentere for egne valg og gjøre elevene fortrolige med naturfaglige begreper gjennom sin argumentasjon av forbruksvalg.

Forklare

Referer til tankekartet på tavla når gruppene oppgir argumentene sine.

Oppdrag: Hver gruppe skal oppgi hvilken sort de har valgt og gi et hovedargument.

Tidsramme: 2 minutter

 

 

 

 

 

 

Utvidefase I skal hjelpe elevene til å bygge bro til andre deler av faget og gi dem mulighet til å utdype temaet. Utvidefase I skal hjelpe elevene til å bygge bro til andre deler av faget og gi dem mulighet til å utdype temaet.

Utvide

Vis figuren om bærekraftig utvikling. Forklar hva bærekraftig utvikling handler om og hva som ligger i de tre perspektivene økonomi, økologi og sosiale forhold.

Bærekraft

 

 

 

 

 

 

 

Til ettertanke: Eksempler på elementer under de ulike dimensjonene: Økonomi, økologi, sosiale forhold   

Tidsramme: 3 minutter

 

 

Forklarefase II skal gi elevene mulighet til å formulere egne forklaringer og argumentere for egne bærekraftige forbruksvalg og hjelpe dem til å reflektere over andres argumenter og «bygge bro» mellom naturfaglig språk og hverdagsspråk. Forklarefase II skal gi elevene mulighet til å formulere egne forklaringer og argumentere for egne bærekraftige forbruksvalg og hjelpe dem til å reflektere over andres argumenter og «bygge bro» mellom naturfaglig språk og hverdagsspråk.

Forklare

Ta en runde i plenum der hver gruppe viser hvilket gulvbelegg de har valgt, sier hovedargumentet sitt og under hvilket område argumentet faller inn under.

Til ettertanke: Sosiale forhold: utseende, produksjonssted (vilkår for arbeidere), produksjonsform (helse for arbeidere). Økologi: materialvalg, produksjonsform og sted (transport). Økonomi: pris, materialvalg.

Tidsramme: 10 minutter

 

 

 

 

Utvidefase II skal gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling som bygger på kunnskap, ferdigheter og holdninger. Samt hjelpe elevene til å bruke nyervervet kunnskap og ferdigheter i nye kontekster og legge til rette for at elevene vurderer og reflekterer over eget læringsutbytte ut fra læringsmålene, begrepet bærekraftig utvikling og viktigheten av å ta egne bærekraftige forbruksvalg, skape bevissthet om hvordan den enkelte elev kan bidra til bærekraftig utvikling og utvikle engasjement for å bidra til en bærekraftig framtid. Utvidefase II skal gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling som bygger på kunnskap, ferdigheter og holdninger. Samt hjelpe elevene til å bruke nyervervet kunnskap og ferdigheter i nye kontekster og legge til rette for at elevene vurderer og reflekterer over eget læringsutbytte ut fra læringsmålene, begrepet bærekraftig utvikling og viktigheten av å ta egne bærekraftige forbruksvalg, skape bevissthet om hvordan den enkelte elev kan bidra til bærekraftig utvikling og utvikle engasjement for å bidra til en bærekraftig framtid.

Utvide

Oppsummering og refleksjon av temaet bærekraftig utvikling. Våre forbruksvalg påvirker på ulike måter både miljø, sosiale forhold og økonomi. Et bærekraftig valg er et reflektert valg der vi i størst mulig grad tar hensyn til alle dimensjonene ut fra de mulighetene og begrensningene et individ har.

Oppsummering – Skape bevissthet om å ta reflekterte forbruksvalg for en bærekraftig utvikling.

Til ettertanke:

«Noen som tenker at de vil endre argument / velge et annet gulvbelegg?Eventuelt hvorfor?»
«Hva gjør et valg mer bærekraftig enn andre?» 
«Hvorfor bør vi ta hensyn til flere perspektiver når vi snakker om bærekraftig forbruk?» 
«Hvordan kan dere bruke kunnskapen fra denne aktiviteten i deres eget liv?»

Tidsramme: 10 minutter

 

 

 

Dette opplegget er omarbeidet av Tove Wiig, Charlottenlund videregående skole, fra opplegget Bærekraftige epler.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Energi og materie (KE69)

  Kompetansemål

  • Vg1 DT
   • undersøke og vurdere livsløpet til ulike produkter i et bærekraftsperspektiv (KM750)
   • undersøke egenskapene til ulike materialer og overflatebehandlinger og vurdere bruk av disse i et bærekraftsperspektiv (KM749)
  • Vg1 BA
   • undersøke egenskapene til ulike materialer og overflatebehandlinger og vurdere bruk av disse i et bærekraftsperspektiv (KM706)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)

Tverrfaglige temaer

 • Bærekraftig utvikling (TT3)

Materialer og utstyr

 • vareprøver av ulike gulvbelegg (gjerne med ulike typer miljømerking, gjerne ett økologisk gulvbelegg, ett som er produsert i Norge og ett som er importert).

Læringsressurs