Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Passer for
 • vg1
Tidsbruk
 • 45 minutter

Energibruk i enebolig

Dette er et undervisningopplegg der elevene får jobbe utforskende med temaet bærekraftig utvikling. Undervisningen er strukturert etter 5E-modellens fem faser: engasjere, utforske, forklare, utvide og vurdere. Vurdering er integrert i alle de andre fasene, men kan gjøres eksplisitt underveis.

Læringsmål

Det overordnede målet er å gi elevene handlingskompetanse for bærekraftig utvikling med på grunnlag av både økologiske, økonomiske og sosiale forhold. Gjennom denne øvelsen kan elevene utvikle sin bevissthet omkring det å ta reflekterte konsument-valg for en bærekraftig utvikling.

Kunnskap: å forstå begrepet bærekraftig utvikling

Ferdigheter: evne til å reflektere kritisk over forbrukervalg og samarbeide om å ta beslutninger

Holdninger: bli bevisst at man som individ kan bidra til bærekraftig utvikling og utvikle engasjement for å bidra til en bærekraftig framtid

Forberedelse

 1. Elevene har på forhånd arbeidet med ulike oppvarmingsalternativer i bolig, og med temaet fornybar energi.
 2. Skriv ut informasjonsark og kriterieskjema.
 3. Fem minutters forelesning om bærekraftig utvikling.

Fremgangsmåte

Engasjerefasen skal bidra til å motivere og engasjere elevene, avdekke og aktivisere elevenes forkunnskaper, og skape et læringsbehov hos elevene. Engasjerefasen skal bidra til å motivere og engasjere elevene, avdekke og aktivisere elevenes forkunnskaper, og skape et læringsbehov hos elevene.

Engasjere

Lag et tankekart på tavla med skisse av et hus i midten og fyll i tankekartet med forslag som elevene kommer med (investeringskostnader, driftskostnader, energieffektivitet, levetid, inngrep i huset, vedlikehold).

Til ettertanke: Hva er avgjørende for ditt valg av varmekilde (kriterier)?

Tidsramme: 2 minutter til å tenke i gruppene, 5 minutter til å fylle i tankekart

 

Utforskefasen skal bidra til å aktivisere elevene i praktisk og teoretisk utforsking, og navigere elevene mot læringsmål. Utforskefasen skal bidra til å aktivisere elevene i praktisk og teoretisk utforsking, og navigere elevene mot læringsmål.

Utforske

TEMA: Energibruk i enebolig

Velg mellom oppdrag 1 eller 2:

 1. Det skal settes opp en ny enebolig på 200m2. Hvilke(n) type(r) installasjon(er) kan være aktuelle for å minimere energibruken i boligen? Det skal bo en familie på 5 personer i boligen.
 2. En eldre enebolig på 200m2 må skifte ut oljefyren, og skal energiøkonomiseres. En familie på 5 personer bor i boligen. Hvilke tiltak med tanke på oppvarming er realistisk å gjennomføre på boligen for å redusere energibruken?

Oppdrag: Del ut kriterieskjema med forslag til fire ulike oppvarmingsmuligheter i boligHvis dere ønsker andre alternativer for oppvarming, kan dere bytte ut i et eget skjema. Dere skal også komme på et ekstra kriterium som dere mener er viktig.

Tidsramme: 10 minutter

 

Forklarefase I skal gi elevene mulighet til å formulere og argumentere for egne valg og gjøre elevene fortrolige med naturfaglige begreper gjennom sin argumentasjon av forbruksvalg. Forklarefase I skal gi elevene mulighet til å formulere og argumentere for egne valg og gjøre elevene fortrolige med naturfaglige begreper gjennom sin argumentasjon av forbruksvalg.

Forklare

Hver gruppe skal presentere for klassen hvilke oppvarmingsalternativer de har valgt å utforske nærmere, og hvilke kriterier de skal vurderes ut fra.

Tidsramme: 10 minutter

 

 

 

 

 

 

Forklarefase I skal gi elevene mulighet til å formulere og argumentere for egne valg og gjøre elevene fortrolige med naturfaglige begreper gjennom sin argumentasjon av forbruksvalg. Forklarefase I skal gi elevene mulighet til å formulere og argumentere for egne valg og gjøre elevene fortrolige med naturfaglige begreper gjennom sin argumentasjon av forbruksvalg.

Utvide

Vis figuren om bærekraftig utvikling. Forklar hva bærekraftig utvikling handler om og hva som ligger i de tre perspektivene økonomi, økologi og sosiale forhold.

Bærekraft

 

 

 

 

 

 

 

Oppdrag: Hver gruppe skal komme med en begrunnet anbefaling for hvilken løsning som vil være best for den boligtypen dere har valgt. Spesifiser hvilke perspektiver innen bærekraftig utvikling dere har prioritert. Sluttproduktet skal inneholde en skisse/modell over det dere vil anbefale, samt et skriftlig dokument med begrunnelse. I begrunnelsen skal det være med et overslag over årlig energiforbruk i boligen.

Forutsetninger:

 • Strømprisen er 1,00 kr per kWh inkludert nettleie.
 • Strømforbruk i gammel enebolig før utbedring er 35000 kWh per år
 • Stipulert forbruk i ny bolig er 20000 kWh
 • 75 % av energien brukes til oppvarming av vann.
 • Elevene må få oppgitt en m2-pris på på f.eks. legging av vannrør/varmekabler osv.

Del ut informasjonsskjema og kriterieskjema til elevene. Hver gruppe skal fylle ut relevant informasjon i sitt informasjonsskjema. Dette skal være grunnlaget for å diskutere fordeler og ulemper med de ulike alternativene.

Tidsramme: 2 x 60 minutter. Det er en fordel om elevene kan arbeide med oppdraget med både yrkesfag- og naturfaglærer som veileder.

 

Forklarefase II skal gi elevene mulighet til å formulere egne forklaringer og argumentere for egne bærekraftige forbruksvalg og hjelpe dem til å reflektere over andres argumenter og «bygge bro» mellom naturfaglig språk og hverdagsspråk. Forklarefase II skal gi elevene mulighet til å formulere egne forklaringer og argumentere for egne bærekraftige forbruksvalg og hjelpe dem til å reflektere over andres argumenter og «bygge bro» mellom naturfaglig språk og hverdagsspråk.

Forklare

Ta en runde i plenum der hver gruppe viser hvilket gulvbelegg de har valgt, sier hovedargumentet sitt og under hvilket område argumentet faller inn under.

Til ettertanke: Sosiale forhold: utseende, produksjonssted (vilkår for arbeidere), produksjonsform (helse for arbeidere). Økologi: materialvalg, produksjonsform og sted (transport). Økonomi: pris, materialvalg.

Tidsramme: 10 minutter

 

 

 

 

Utvidefase II skal gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling som bygger på kunnskap, ferdigheter og holdninger. Samt hjelpe elevene til å bruke nyervervet kunnskap og ferdigheter i nye kontekster og legge til rette for at elevene vurderer og reflekterer over eget læringsutbytte ut fra læringsmålene, begrepet bærekraftig utvikling og viktigheten av å ta egne bærekraftige forbruksvalg, skape bevissthet om hvordan den enkelte elev kan bidra til bærekraftig utvikling og utvikle engasjement for å bidra til en bærekraftig framtid. Utvidefase II skal gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling som bygger på kunnskap, ferdigheter og holdninger. Samt hjelpe elevene til å bruke nyervervet kunnskap og ferdigheter i nye kontekster og legge til rette for at elevene vurderer og reflekterer over eget læringsutbytte ut fra læringsmålene, begrepet bærekraftig utvikling og viktigheten av å ta egne bærekraftige forbruksvalg, skape bevissthet om hvordan den enkelte elev kan bidra til bærekraftig utvikling og utvikle engasjement for å bidra til en bærekraftig framtid.

Utvide

Oppsummering og refleksjon av temaet bærekraftig utvikling. Våre forbruksvalg påvirker på ulike måter både miljø, sosiale forhold og økonomi. Et bærekraftig valg er et reflektert valg der vi i størst mulig grad tar hensyn til alle dimensjonene ut fra de mulighetene og begrensningene et individ har.

Oppsummering – Skape bevissthet om å ta reflekterte forbruksvalg for en bærekraftig utvikling.

Til ettertanke:

«Noen som tenker at de vil endre argument / velge en annen oppvarmingskilde? Eventuelt hvorfor?»
«Hva gjør et valg mer bærekraftig enn andre?» 
«Hvorfor bør vi ta hensyn til flere perspektiver når vi snakker om bærekraftig forbruk?» 
«Hvordan kan dere bruke kunnskapen fra denne aktiviteten i deres eget liv?»

Tidsramme: 10 minutter

 

 

 

Dette opplegget er omarbeidet på FYR-skolering, v/ Kristian Eriksen, fra opplegget Bærekraftige epler.

Læringsressurs