Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Pepperkakehus

I førjulstiden bygges det hus, kirker og andre konstruksjoner av pepperkakedeig både på skoler og i mange hjem. Det finnes mange eksempler på spennende prosjekter innen pepperkakekonstruksjon som kan inspirere til arbeid i flerfaglige prosjekter.

Pepperkakehus. Foto: Ottar Nesje Pepperkakehus. Foto: Ottar Nesje Her har vi sett på arbeid med pepperkakekonstruksjon ut fra et tverrfaglig samarbeid i kunst og håndverk, naturfag og matematikk.

 

Læreplan i kunst og håndverk

 • Etter 4. årstrinn
  • Arkitektur
   • planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker
 • Etter 7. årstrinn
  • Arkitektur
   • beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Geometri
   • teikne, byggje, utforske og beskrive geometriske figurar og modellar i praktiske samanhengar, medrekna teknologi og design
  • Måling
   • gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar, samtale om resultata og vurdere om dei er rimelege
 • Etter 7. årssteget
  • Geometri
   • analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep
   • byggje tredimensjonale modellar, teikne perspektiv med eitt forsvinningspunkt og diskutere prosessane og produkta
  • Måling
   • forklare oppbygginga av mål for lengd, areal og volum og berekne omkrins, areal, overflate og volum av to- og tredimensjonale figurar
 • Etter 10. årssteget
  • Geometri
   • undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar
   • tolke og lage arbeidsteikningar og perspektivteikningar med fleire forsvinningspunkt, med og utan digitale verktøy
  • Måling
   • gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetettleik og bruke og endre målestokk

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Teknologi og design
   • planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt med tekst og illustrasjoner
 • Etter 7. årstrinn
  • Teknologi og design
   • planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt
 • Etter 10. årstrinn
  • Teknologi og design
   • utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling

Tema