Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • fysikk 1
 • fysikk 2

Kva gjer dopplereffekten?

 

9.15 Kva gjer dopplereffekten NN

Vis grubleteikninga til elevane. PDF: bokmål nynorsk

Les høgt dei ulike utsegnene eller la elevane lese dei sjølve. 

Bruk  tenk-par-del  der kvar enkelt elev først tenker gjennom kven han/ho er mest einig med. La dei så fortelje kvarandre to og to kva dei tenker. Be dei om å grunngi kvifor dei tenker som dei gjer. La til slutt nokre av elevane fortelje heile klassen kva dei snakka om.

La elevane jobbe med dopplereffekten. Snakk saman om når de kan høyre dette i kvardagen. Spør: Har det noko å seie kor raskt lydkjelda beveger seg? Klarar du å sykle raskt nok til å høyre dopplereffekten? 

Be elevane teikne ei skisse for å forklare korleis dopplereffekten kan bli bruka i eit fotobokskamera som måler farten til bilar.  

Faglig forklaring

Frekvensen til ein lyd er kor mange svingningar per sekund lydkjelda lagar. Ein høgfrekvent lyd er lys. Dersom eit objekt beveger seg mot deg og lagar lyd, vil kvar bølgetopp vere litt nærmare deg enn den forrige bølgetoppen. Dette gjer at lydbølgene kjem til deg litt tidlegare, tida mellom bølgetoppane er litt kortare og frekvensen blir litt høgare enn han ville ha vore dersom objektet sto i ro. Lydbølgene blir klemte litt saman. 

Når objektet går frå deg, blir lydbølgene strekte litt ut. Frekvensen blir da lågare, fordi kvar bølgetopp blir litt lenger vekk frå deg. Etter kvart som objektet går forbi deg, vil lyden raskt skifte frå høgare til lågare. 

Lyset beveger seg også som bølger, så det same skjer her. Astronomar brukar dette for å rekne ut kor raskt stjerner eller galaksar nærmar seg eller går vekk frå jorda.

Denne endringa i bølgefrekvens kallar vi dopplereffekten. 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Energi og materie (KE69)

  Kompetansemål

  • Vg1 SF
   • utforske og beskrive noen sentrale bølgefenomener (KM818)
  • Vg1 IM
   • utforske bølgefenomener knyttet til lyd og akustikk (KM757)
  • Vg3 Påbygging
   • utforske og beskrive noen sentrale bølgefenomener (KM734)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)

Bakgrunnsstoff