Diskusjonsoppgave

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
 • kjemi 1
 • kjemi 2

Kva held atom saman?

 

Vis grubleteikninga til elevane.  PDF: bokmål nynorsk

Les høgt dei ulike utsegnene eller la elevane lese dei sjølve. 

Bruk  tenk-par-del  der kvar enkelt elev først tenker gjennom kven han/ho er mest einig med. La dei så fortelje kvarandre to og to kva dei tenker. Be dei om å grunngi kvifor dei tenker som dei gjer. La til slutt nokre av elevane fortelje heile klassen kva dei snakka om. 

Lag kulepinnemodellar av ulike molekyl, som H2O og CO2. Snakk saman om kva som held atoma saman i modellen, og samanlikn dette med kva som held atoma saman i verkelege molekyl. Spør: Kva betyr prefiksa intra- og inter-? Veit de om ord som begynner med intra- eller inter-? [intra-: innanfor/innvendig; intravenøst, inter-: blant/mellom; internett, internasjonal] Sei: I eit molekyl er det krefter som held atoma saman innanfor molekylet, og det er krefter mellom molekyl som held molekyla nær kvarandre. 

Faglig forklaring

Når det blir danna molekyl i ein kjemisk reaksjon, blir nokre eller alle bindingane mellom atoma i utgangsstoffa (reaktantane) brotne, og det blir danna nye bindingar mellom atoma i sluttstoffa (produkta) som blir danna. Det blir danna bindingar når elektron utveksla eller delt av atom. Dette endrar kreftene som verkar, og skapar nye bindingar som held atoma saman i dei nydanna molekyla. Bindingane mellom atom i eitt enkelt molekyl blir kalla intramolekylære krefter. Desse kan vere veldig sterke krefter. Prefikset intra- betyr innanfor, så intrammolekylære krefter er krefter innanfor molekylet. 

Det er også krefter mellom molekyl. Prefikset inter- betyr mellom, så desse blir kalla intermolekylære krefter. Desse er svakare enn dei intramolekylære kreftene. Dei held molekyla nær kvarandre, slik som vi ser når molekyl er ordna i eit regelmessig mønster, som i ein sukkerkrystall. 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet
   • undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen og gjøre enkle beregninger knyttet til fortynning av løsninger

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 1
  • Språk og modeller i kjemi
   • forklare, illustrere og vurdere stoffers sammensetning, bindingstyper og egenskaper ved hjelp av periodesystemet

Materialer og utstyr

kulepinnemodellar