Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Tidsbruk

 • 4 x 45 min.

Bilvoks

Hvordan kan vi lage en god bilvoks?

Bilpleie Foto: Stahlkocher CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons

 

Mange bilpleieprodukter inneholder helse- eller miljøskadelige stoffer. I produktenes datablader finner vi informasjon om produktets innhold, faresetninger og sikkerhetssetninger (H- og P-setninger). 

I dette opplegget skal elevene reflektere over hvorfor vi bruker bilvoks, og hva voksen må inneholde. De skal lage sin egen bilvoks og lage varedeklarasjon. Elevene skal sammenligne innholdet i sin egenproduserte bilvoks med varedeklarasjonen på andre typer bilvoks. Bilvoksen skal prøves ut på en lakkoverflate og vurderes ut fra tre kvalitetskriterier for bilvoks.

Elevene skal undersøke varedeklarasjonen og databladet til ulike bilpleieprodukter og sette seg inn i aktuelle fare- og sikkerhetssetninger som gjelder de aktuelle produktene.

Elevene lager til slutt en brosjyre for sitt produkt, som fremhever bilvoksens positive egenskaper, for eksempel kvalitet, miljøhensyn med mer. 

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • CLP
  forkortelse for classification, labelling and packaging of substances and mixtures. Alle kjemikalier som er i salg skal klassifiseres, merkes og emballeres i tråd med EU sitt CLP-reglement. Farlige stoffer og stoffblandinger klassifiseres etter fareklassene helsefare, fysisk fare og miljøfare.
 • farepiktogram
  bilder som symboliserer de ulike farene ved stoffer og stoffblandinger
 • H-setning
  faresetninger, tidligere kalt R-setninger, som beskriver hva slags fare, for eksempel brannfare, det aktuelle kjemikaliet kan medføre, og også graden av fare, for eksempel svært brannfarlig
 • karnaubavoks
  voks fra en brasiliansk palme som har store blader med voks på begge sider. Voksen består av ulike fettsyrer og hindrer palmen i å tørke ut. Egenskapene til karnaubavoksen utnyttes både i kosmetiske produkter (hindrer uttørking) og i bilpleieprodukter (fuktavvisende). Karnaubavoksen er veldig hard, og må derfor blandes med oljer og annet fett for å bli smørbar.
 • P-setning
  sikkerhetssetninger, tidligere kalt S-setninger, som gir råd om hvordan skadevirkninger av kjemikalier kan forhindres eller reduseres
 • varedeklarasjon
  en oversikt over hva et produkt inneholder

Nettressurser