Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Lag et tankekart

Lag et digitalt tankekart med informasjon om pliosaurer.

Bruk et digitalt verktøy som for eksempel Mindomo, MindManager eller FreeMind til å lage tankekartet. Dere kan skrive om pliosaurer generelt eller om funnet på Svalbard.

Bruk informasjon fra de tidligere aktivitetene og søk etter mer informasjon på nettet.  Bruk tekst, bilder, lenker og gjør tankekartet om plioaurer så utfyllende og beskrivende som mulig.

Del inn informasjonen i ulike kategorier som for eksempel:

 • egenskaper ved pliosauren
 • miljøet som pliosauren levde i
 • forskningsresultater
 • forskningsmetoder

Presenter tankekartet dere har laget for hverandre.

Tankekart om pliosaur

Kommentarer/praktiske tips

Å lage diagrammer og tankekart av en tekst er en viktig lesestrategi. På den måten får elevene trening i å trekke ut viktig innhold fra tekster og tankekartet hjelper dem i å oppsummere og systematisere det på en oversiktlig måte. Elevene må da vise at de har fått med seg innholdet og kan bearbeide det til et eget produkt. Tankekart egner seg spesielt godt når stoffet skal struktureres i flere nivåer.

Elevene kan lage tankekart på papir også, men et digitalt tankekart gir mange fordeler. Det digitale kartet kan lagres og bearbeides på en enkel og effektiv måte. Det er lett å flytte på de ulike boksene og omorganisere kartet og lage nye kategorier. Det er mulig å legge til bilder, videoer, lenker og lengre tekster og lage en mer interaktiv oppsummering. Ulike symboler kan brukes til å markere de ulike punktene i kartet etter for eksempel hvor viktig de er, eller hva som er ferdig underveis i prosessen. Elevene kan presentere kartene for hverandre med prosjektør eller ved å bruke en elektronisk tavle. På denne måten vil tankekartet også fungere godt som et presentasjonsverktøy. 

Tips elevene om lenkene til høyre dersom de har problemer med å finne stoff om pliosaurer.

 

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Mangfold i naturen
   • beskrive leveviset til noen utdødde dyregrupper ved å samle og systematisere informasjon fra ulike kilder
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
  • Mangfold i naturen
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

Materialer og utstyr

 • PC med Internett og verktøy for å lage tankekart (f.eks. Mindomo, MindManager eller FreeMind)

Bakgrunnsstoff

Nettressurser

(mindomo.com)
(blogg.forskning.no)
(forskning.no)